Hyresintäkterna uppgick till 858 mkr (642) i kvartalet och 1 580 mkr (1 292) i perioden 

Förvaltningsresultatet uppgick till 699 mkr (352) i kvartalet, motsvarande 4,25 kr per stamaktie (2,23) och till 1 146 mkr (693) i perioden motsvarande 92 kr per stamaktie (4,61)

Resultat efter skatt uppgick till 874 mkr (703) i kvartalet, motsvarande 5,31 kr per stamaktie (4,62) och till 1 860 mkr (1 357) i perioden motsvarande 11,33 kr per stamaktie (9,37)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Fem fastigheter i centrala Örnsköldsvik förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 858 mkr

19 fastigheter i Karlskrona förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om 750 mkr

16 samhällsfastigheter på totalt tio orter i Sverige förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om 135 mkr

Avtal tecknades om förvärv av tio centralt belägna samhällsfastigheter i Halmstad till ett underliggande fastighetsvärde om 1 066 mkr där tillträde sker i september

Efter kvartalet förvärvades tre samhällsfastigheter i Norge, en centralt i Tønsberg kommun, en i Eidsvoll kommun samt en i Bergen till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 392 mnok 

KOMMENTAR FRÅN VD

Förvärv lyfter intjäningen

Hemfosa levererar nu på det långsiktiga förvärvsarbete som vi bedrivit alltsedan nyemissionen 2016. Under det andra kvartalet tecknade vi avtal om fastighetsförvärv till ett värde om cirka 3 miljarder kronor, merparten samhällsfastigheter i bra lägen i expansiva mellanstora och större städer i Sverige. Det här är typiska Hemfosaaffärer; större och komplexa portföljtransaktioner som vi har arbetat med under en längre period.

Med tio fastigheter i centrala Halmstad blir Hemfosa från och med tillträdet i september en viktig aktör inom samhällsfastigheter på orten. Vi ser intressanta möjligheter att utveckla fastigheterna genom ökad uthyrning till samhällsverksamheter och även genom nybyggnadsprojekt. I Karlskrona har vi redan övertagit de 19 förvärvade fastigheterna med främst samhällshyresgäster såsom Polismyndigheten, Boverket och Kustbevakningen. Tack vare egen personal på orten sedan tidigare finns det goda möjligheter både att förädla befintliga fastigheter och skapa effektivare drift. Det tredje större förvärvet omfattade flera fastigheter i centrala Örnsköldsvik och en kontorsfastighet i Uppsala som vi tillträdde under andra kvartalet.

Jag är både stolt och glad att vi har lyckats slutföra dessa förvärv av fastigheter som passar Hemfosa mycket väl, på en konkurrensutsatt marknad där allt fler aktörer intresserar sig för samhällssegmentet. Med de aktuella förvärven förtydligas Hemfosas roll som den nordiska fastighetsspecialisten inom vård, skola, omsorg och rättsväsende. Samtidigt förstärks vår intjäningsförmåga rejält. Vid periodens slut uppgick den årliga intjäningen till drygt 1,7 mdkr, en ökning med 8 procent under kvartalet, då vi även uppvisar en stabil utveckling av såväl driftnetto som förvaltningsresultat. I och med de ytterligare förvärv vi nu har gjort så kommer ökningen att fortsätta under hösten. Under inledningen av 2018 blir Hemfosa helägare till vårdfastigheter i Gardemoen i Oslo enligt det avtal vi tecknade i mars i år vilket ytterligare kommer att stärka vår intjäning.

Med de nu avtalade och genomförda transaktionerna har vi satt emissionskapitalet från förra våren i arbete. Därtill har vi lyckats mycket väl med refinansiering av vår skuldsida genom att ge ut flera finansiella instrument under vintern och våren. Intresset har varit mycket stort vilket lett till förmånliga villkor. Under kvartalet har vi även genomfört Hemfosas första incitamentsprogram riktat till alla anställda. Den stora uppslutningen, där 89 procent av det maximala antalet teckningsoptioner förvärvades, visar på en stark intern tilltro till Hemfosas fortsatta utveckling.

Under hösten fortsätter arbetet med att skapa de bästa lokalerna för de viktigaste verksamheterna i samhället. Vi kommer att jobba med att integrera de nyförvärvade fastigheterna i Hemfosa och utvärdera möjligheter för utveckling och förädling. Parallellt drivs arbetet med löpande investeringar i våra befintliga fastigheter, bland annat för Internationella Engelska Skolan, Migrationsverket och Kriminalvården.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50

Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil 070-794 93 37