Perioden januari–juni 2019*

 • Hyresintäkter ökade med 16 procent tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 4,2 procent.
 • Driftnettot ökade med 19 procent, varav knappt 5 procent i jämförbart bestånd.
 • Överskottsgraden har stärkts med närmare två procentenheter. Till stor del beror det på effekter från förvärvade fastigheter, men även jämförbart bestånd har högre överskottsgrad.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent främst som en följd av ökade hyresintäkter.
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 725 mkr, vilket motsvarar en ökning med 2,0 procent där 1,2 procent uppstod under andra kvartalet.
 • Resultat efter skatt ökade med 13 procent, där ökningen i andra kvartalet var 19 procent.
 • Fastighetsvärdet har ökat med 8 procent.
 • Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till drygt 81 kronor per aktie.
 • Intjäningsförmågan uppgick per balansdagen till 1 438 mkr att jämföra med 1 360 mkr vid årsskiftet.

*Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari-juni 2018 och för balansposter per 31 december 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Förvärv genomfördes i Sverige och Finland:

            –        I Eskilstuna, Sverige tillträddes tre fastigheter med skolor och offentliga kontor i juni med underliggande fastighetsvärde om 650 mkr.
            –        I Mariestad, Sverige tillträddes en fastighet med 25 byggnader, som huvudsakligen används för anpassat boende och skola, i juni med underliggande fastighetsvärde om 274 mkr.
            –        I Esbo, Finland tillträddes en skola i juni med underliggande fastighetsvärde om 245 mkr.
            –        I Esbo och Helsingfors, Finland tillträddes en portfölj med fyra offentliga kontor i juli. Underliggande fastighetsvärde är 465 mkr.

 • En apportemission om 1 760 000 stamaktier genomfördes i början av juli då ett äldreboende i Nacka förvärvades från ICA-handlarnas Förbund med ett underliggande fastighetsvärde om 156 mkr.
 • Henrik Melder är ny ansvarig för Hemfosas verksamhet i Norge där han ska ta tillvara på de stora projektmöjligheter som finns i portföljen.
 • Essi Sten har anställts som ansvarig för Hemfosas verksamhet i Finland för att möjliggöra snabbare tillväxt.
 • Ett treårigt grönt obligationslån om 1,3 mdkr emitterades i juni till en marginal om 240 räntepunkter.

KOMMENTAR FRÅN VD 
– Hög aktivitet

Vi hade under kvartalet en hög aktivitet i Hemfosa med flera intressanta förvärv på samtliga tre marknader. Parallellt jobbar vår duktiga förvaltningsorganisation med att ta hand om våra viktiga hyresgäster och välkomna de nya vi har fått genom våra förvärv. Vi fortsatte att stärka organisationen och rekryterade nya landschefer för våra norska och finska verksamheter samt en affärsutvecklingschef. Med rätt laguppställning på plats, ökad intjäningsförmåga och en stabil finansiell ställning har vi goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Under våren och sommaren har vi genomfört förvärv i hög takt i Sverige, Norge och Finland. Fastigheterna som vi har förvärvat kompletterar vårt bestånd väl, med bra lägen och stabila samhällsaktörer som hyresgäster. Flera av fastigheterna inkluderar även möjliga framtida projekt i form av till- och nybyggnationer på tillhörande mark – helt i linje med vår strategi att skapa värde genom såväl förvärv som förädling och projekt.

Fördjupade samarbeten
I Norge innebär förvärvet i Osloregionen synergieffekter med befintligt bestånd och ett fördjupat samarbete med bland annat NAV (Arbeids- og Velferdsforvaltningen), en av Hemfosas större hyresgäster.

I Sverige har vi genom förvärv i bland annat Eskilstuna, Mariestad, Motala och Nacka utvidgat vårt samarbete med kommuner och landsting, liksom stora privata samhällsaktörer såsom Vardaga. För Hemfosa är det betydelsefullt att etablera relationer med parter som dessa då vi vet att våra hyresgäster gärna fördjupar samarbeten som fungerar väl. Vi har många exempel på hur Hemfosa har kunnat växa vidare med hyresgäster när de valt att expandera sin verksamhet, mycket tack vare vår lyhörda, lokala förvaltningsorganisation.

Mot den bakgrunden är vi särskilt glada att vi genom förvärven i Finland har etablerat samarbete med de stora kommunerna Esbo och Helsingfors samt förskoleoperatören Touhula. Med avtalade förvärv under de senaste månaderna om totalt drygt 750 mkr förstärker vi Hemfosas finska portfölj avsevärt, till ett sammanlagt värde om närmare 3 mdkr.

Laguppställningen klar
I Hemfosas tillväxtstrategi har vi en uttalad satsning på att växa i Finland där vi ser goda möjligheter till fler förvärv. Med en landschef på plats i Finland efter sommaren kommer vi att kunna växla upp verksamheten ytterligare. Ett förväntat ökat ägarskifte av samhällsfastigheter från stat och kommun till privata aktörer ger möjligheter till fler affärer på den finska marknaden.

Även i Norge har vi rekryterat en ny landschef som tar över när Simon Venemyr Otterslands konsultavtal löper ut. Med vår nya landschef på plats förstärker vi kompetensen kring tidiga skeden och projekt, något vi kommer ha stor nytta av i vår norska verksamhet där vi ser stor utvecklingspotential i vårt befintliga bestånd. I samband med förändringarna har vi också köpt Simons minoritetsandel i den norska verksamheten. Under kvartalet har vi även rekryterat en ny affärsutvecklingschef som blir en viktig kraft i att öka tempot i arbetet med kommuner och koncept. Med dessa medarbetare ombord, tillsammans med vår befintliga personal, har vi satt den laguppställning vi behöver för att vidareutveckla Hemfosa och nå våra mål.

God förvärvskapacitet
Under kvartalet tog vi flera steg för att stärka vår finansieringskapacitet för ytterligare förvärv. Hemfosa emitterade i maj en grön obligation om 1,3 mdkr som möttes av ett mycket stort intresse bland investerare. Det är ett finansieringsslag som passar Hemfosas verksamhet inom samhällsfastigheter och kompletterar vår övriga finansiering väl.

Jag är väldigt nöjd med Hemfosas utveckling under första halvåret 2019. Vi har en tydlig färdriktning mot vår lönsamma tillväxtresa med en fastighetsportfölj om 50 mdkr inom fem år. I och med de framgångsrika affärer vi genomfört hittills i år tar vi viktiga steg mot detta mål. Vi har också en god bredd i vår projektverksamhet med flera spännande projekt under planering och genomförande, därtill en bra pipeline framåt. Energin och engagemanget i organisationen är stort och vi ser fram emot ett lika spännande andra halvår 2019.

Caroline Arehult, VD

Caroline Arehult, VD
Tel: +46 (0)70 553 80 26 Mail: [email protected]

Peter Anderson, CFO
Tel: +46 (0)70 690 65 75 Mail: [email protected]