Kvartalet januari – mars 2015

Hyresintäkterna uppgick till 589 mkr (395)
Förvaltningsresultatet uppgick till 266 mkr (67), vilket motsvarar 3,57 kr per stamaktie (2,10)*
Kvartalets resultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 416 mkr (12), motsvarande 5,95 kr per stamaktie (0,36)*
Redovisat fastighetsvärde om 27,1 mdr (16,4) omfattar 361 direktäga fastigheter (194)
Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 126,19 kr per stamaktie (105,47)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 420 mkr (69), motsvarande 6,01 kr per stamaktie (2,06)*

* Antal stamaktier vid kvartalets utgång var 65 720 104 (61 372 278), antal preferensaktier vid kvartalets utgång var 5 000 000 (-)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Hemfosa gjorde i början av 2015 sina första investeringar på den norska marknaden genom förvärv av åtta samhällsfastigheter i Osloregionen till ett värde om cirka 3,0 mdkr.
I februari avyttrade Hemfosa nio logistikfastigheter till ett värde om cirka 0,8 mdkr.
Hemfosa avtalade i februari om investering i samhällsfastigheter samt en logistikfastighet till ett värde av cirka 0,2 mdkr.
I februari 2015 förvärvade Hemfosa samhällsfastigheter i västra Sverige till ett värde om 0,4 mdkr.
Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Kommentar från VD

2015 har börjat lika aktivt som 2014 avslutades – med flera strategiska förvärv, avyttringar av oprioriterade fastigheter och ett antal förlängda hyresavtal.
Just den här kombinationen av affärer är kärnan i Hemfosas värdeskapande och en logisk fortsättning på den framgångsrika resa vi påbörjat.

Norge – en ny marknad med fortsatt potential

Under kvartalet tog vi vårt första kliv in på den norska marknaden genom förvärv av totalt åtta samhällsfastigheter med ett underliggande värde om motsvarande
3 miljarder svenska
kronor. Fastigheterna ligger i Osloregionen och vi har idag en bra portfölj med långa kontrakt, låg risk och stabila motparter. Vi ser fortsatt stor
potential för oss att växa vidare och
etablerar nu en egen organisation för förvaltning och utveckling för att stärka vår position på den norska marknaden.

Sverige – förvalta, utveckla och slå till

Som de flesta vet agerar vi just nu i en tydlig lågräntemiljö, vilket innebär att det inte är helt lätt att hitta och genomföra enkla bra affärer. Vi kommer vara fortsatt
aktiva för att ta till vara de möjligheter
som uppstår och där Hemfosas storlek, flexibilitet och kompetens bäst kommer till sin rätt, vid köp av styckvisa fastigheter
och riktigt komplexa portföljer.
I linje med vår uttalade strategi utökade vi under kvartalet vår portfölj av samhällsfastigheter i Sverige genom förvärv av fastigheter
med ett sammanlagt värde om cirka en halv miljard.
Samhällsfastigheter står därmed för 57 procent av Hemfosas totala fastighetsvärde. Samtidigt avyttrade vi
också fastigheter till ett värde om nästan 1 miljard kronor, där den största delen var
en portfölj inom det för oss mindre prioriterade segmentet Logistikfastigheter.
Inom vår förvaltningsverksamhet omförhandlade vi och förlängde ett flertal kontrakt samt tecknade nya avtal med långsiktiga hyresgäster. Det här ser vi som ett
betyg på att Hemfosa uppfattas
som en lyhörd och kompetent hyresvärd som möter sina hyresgästers behov, vilket i sin tur gör att vi kan ingå hyresavtal som
genererar stabila starka kassaflöden.

Ökad intjäning – rusta för fortsatt tillväxt

Vidare ökade vi förvaltningsresultatet under första kvartalet till 266 mkr, jämfört med 67 mkr för motsvarande period föregående år. Vi fortsätter ha fokus inställt på
att öka intjäningskapaciteten,
och jag är stolt över att vi vid kvartalets slut hade en intjäningsförmåga på 1,3 mdkr jämfört med 0,6 mdkr vid samma tidpunkt föregående år.
Jag har förmånen att leda en kompetent, jämställd och växande organisation där vi tillsammans formar en stark företagskultur som ständigt utvecklas och drivs av att göra
bra affärer. Hemfosa ska vara den största och bästa ägaren av samhällsfastigheter, genomföra komplexa transaktioner och sälja udda innehav för att därigenom öka
kvaliteten i fastighetsportföljen.
Fortsatt tillväxt kräver finansiering, och det är anledningen till att styrelsen vid årets stämma kommer att be om mandat att emittera nya
preferensaktier. Vi vill vara redo om vi behöver det.
Samtidigt fortsätter vi utveckla vår verksamhet genom att förvärva fastigheter med starka kassaflöden, som i sin tur
skapar aktieägarvärde och möjliggör höga utdelningar. En inte alltför
dålig ekvation.

Jens Engwall, VDFör mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD
Tel: +46 70 690 65 50, mail: [email protected]

Karin Osslind, CFO
Tel: +46 70 794 93 37, mail: [email protected]