Perioden januari–mars 2020

• Hyresintäkter ökade med 13 procent tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd var ökningen 2 procent.

• Driftnettot ökade med drygt 21 procent, varav 9 procent i jämförbart bestånd.

• Överskottsgraden stärktes med fyra procentenheter (fem procentenheter i jämförbart bestånd). Låga kostnader för uppvärmning och snöröjning är den främsta förklaringen till ökningen. Under första kvartalet föregående år förekom det kostnader av engångskaraktär, vilket också bidrar till ökningen.

• Förvaltningsresultatet sjönk med 5 procent främst på grund av kostnader av engångskaraktär om runt 80 mkr inom finansiering och centraladministration till följd av SBBs uppköp.

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till närmare 5 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 12 procent. Sjunkande värderingsyielder är den främsta förklaringen.

• Resultat efter skatt mer än åttafaldigades, främst tack vare stora värdeökningar.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

• SBB lämnade i slutet på 2019 ett bud på Hemfosa och har under kvartalet ökat sitt ägande i Hemfosa till över 98 procent av aktierna. Ett tvångsinlösenförfarande har inletts.

• Hemfosas aktier är avnoterade från Nasdaq Stockholm per den 31 januari. En extra bolagsstämma hölls den 19 februari, där ny styrelse valdes.

• En integration av Hemfosa in i SBB inleddes under kvartalet. Detta har lett till en övertalighet om 12 personer hos Hemfosas lednings- och stabspersonal, vilket medför att en engångskostnad om knappt 15 mkr belastade första kvartalet 2020. De långsiktiga besparingarna i form av synergier inom centraladministration är 40 mkr årligen.

• Med anledning av att SBB är ny storägare i Hemfosa har undantag från kontrollförändringsklausuler i låneavtalen behövts förhandlas. Kostnaden för att få dessa undantag uppgick till cirka 20 mkr och belastade i sin helhet första kvartalet 2020.

• Banklån för 8 mdkr förtidsåterbetalades och obligationslån om 1,7 mdkr återköptes under kvartalet. Dessa lån ersattes med internlån hos SBB. Kostnaden för förtidsåterbetalning uppgick till 42 mkr och belastade i sin helhet första kvartalet 2020.

• En fastighet i centrala Stockholm avyttrades i mars för 460 mkr, vilket resulterade i en reavinst om 51 mkr.

För mer information, vänligen kontakta: 

Peter Anderson, CFO, [email protected], mobil +46 70 690 65 75