Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (63,7)
Rörelseresultatet uppgick till –36,9 MSEK (–21,7)
Resultatet efter finansnetto uppgick till –35,0 MSEK (–19,8)
Resultatet efter skatt uppgick till –33,7 MSEK (–19,8)
Resultatet per aktie uppgick till –0,21 kr (–0,14)
Samlade orderstocken uppgick vid periodens slut till 1 021,6 MSEK varav Morphic Wind (före detta vindkraft) 737,6 MSEK
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 173,4 MSEK (146,1)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –64,6 MSEK (21,2)

Händelser i sammandrag
Under perioden erhölls en order på tio vindkraftverk om vardera 3 MW till Skellefteå Kraft AB, med ett order­värde på 360 miljoner kronor. Vidare slutfördes förvärvet av 80 procent av den norska vindturbintillverkaren ScanWind AS. I samband med förvärvet tecknade Morphic och Vattenfall en avsiktsförklaring om samarbete kring vidareutveckling av ScanWinds 3,5 MW vindkraftsturbin för offshore. Under perioden tecknades ett samarbetsavtal med den tyska vindturbintillverkaren Kenersys. Det långsiktiga avtalet innebär att Morphic får rätten att sälja och marknadsföra Kenersys vindturbiner i Sverige, Norge, Danmark, ­Finland, Island, ­Estland, Lettland, Litauen, och en icke-exklusiv rätt i Polen, med undantag för vissa av Kenersys befintliga kunder. En riktad nyemission om 13,1 miljoner B-aktier genomfördes den 19 maj till svenska institutionella placerare. Totalt tillförde emissionen Morphic 132 MSEK före emissionskostnader. En extra bolagsstämma den 10 juli bemyndigade styrelsen att innan årsstämman den 20 oktober besluta om företrädesemission. Efter periodens utgång erhöll Morphic Impact en ny testorder från en ledande fordonstillverkare. Inom den övriga verksamheten tecknades en testorder på tillverkning av chassi till konsumentelektronik.