En trepartsuppgörelse mellan Dynawind, Winwind och Skellefteåkraft har efter en mycket lång förhandling slutligen undertecknats. Kontraktet innebär i korthet att Dynawind ej längre är part i Uljabuoudprojektet och således inte längre har något ansvar för dess fullgörande och ej behöver ansvara för parkens drift under fyra år. Framförallt innebär dock avtalet att moderbolagets obegränsade fullgörandegarantier släpps.

Vindkraftsparken i Uljabuouda utanför Arjeplog, med en effekt på 30 MW, överlämnades redan under slutet av förra året och har sedan dess varit i drift och producerat el för slutkunden. Partena har haft olika uppfattning om avtalets omfattning men i grunden har det handlat om att vindkraftsverken inte genererat den mängd el som förväntas och stabiliteten har inte heller varit den förväntade. Slutkunden har gjort gällande att värdet på bristerna vida överstigt den återstående fordran som Dynawind och Winwind haft.

Uppgörelsen innebär att parterna reglerar sina mellanhavanden och att ett nytt kontrakt upprättats mellan Skellefteåkraft och Winwind. Dynawind efterskänker sina fordringar och motparterna sina krav och någon likvid kommer inte utväxlas. Projektet har kostat koncernen åtskilliga miljoner kronor genom att det tagit så lång tid att stänga, men rent bokföringsmässigt kommer en mindre vinst att redovisas under kvartalet då reserveringar för detta projekt nu kommer att lösas upp.

Det faktum att projektet nu är avslutat för Dynawinds del innebär att frihetsgraderna för koncernen ökar väsentligt och intentionen är nu att försöka avyttra Dynawinds återstående serviceverksamhet, vilket tidigare inte varit möjligt. Diskussioner med olika parter pågår redan. Möjligheten att förstärka kassan genom en nyemission ökar förstås också när detta avtal är avslutat.

Som redan tidigare meddelats så utvärderar styrelsen och VD olika strukturaffärer för Morphic som frånsett ett enskilt utländskt dotterbolag är helt skuldfritt, har en stor och spridd ägarbas och flera starka patent samt stora skattemässiga underskottsavdrag som inte aktiverats.  

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, tf VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.