Styrelsen för Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), har beslutat att genomföra en riktad emission av 84 929 772 B-aktier i samband med att dotterbolaget SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), genom sitt norska dotterbolag förvärvar en fastighet i centrala Oslo för ca 4 500 MSEK (4 300 MNOK).

Enligt vad som offentliggjorts via separat pressrelease förvärvar SBB genom förvärv av bolag DNB Bank ASA.s huvudkontor i centrala Oslo för ca 4 500 MSEK (4 300 MNOK). I samband med förvärvet har styrelsen i Effnetplafformen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 januari 2017, beslutat om riktad emission 84 929 772 B-aktier. Teckningsberättigad i emissionen är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Meteva AS, säljare av fastigheten.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att genomföra en snabb kapitalanskaffning på de villkor som gäller för emissionen, vilket har bidragit till att möjliggöra ett snabbt slutförande av förvärvet av ovan nämnda fastighet.

Emissionskursen uppgår till 5,53 NOK per B-aktie och baseras på den emissionskurs till vilken Effnetplattformen emitterade stamaktier av serie A och serie B i samband med förvärven av SBB (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB samt Sörmlandsporten AB. Emissionskursen bedöms som marknadsmässig i beaktande av affären som helhet.

Slutlig registrering av de nyemitterade B-aktierna i Euroclear kommer att ske när Nasdaq First North godkänt en ny bolagsbeskrivning och övriga noteringsåtgärder avseende den nya verksamheten, vilket beräknas ske under mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]