Idag den 14 juni 2023 beslutades vid Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) (”SBB”) extra bolagsstämma om ändring av bolagets bolagsordning och om bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdagar för utdelning.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om senareläggning av avstämningsdag.

Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att fastställa antalet avstämningsdagar och när dessa ska infalla i förhållande till det utdelningsbeslut som fattades av bolagets årsstämma 2023.

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att göras tillgängligt på SBB:s webbplats, www.sbbnorden.com, inom två veckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected].

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2023 kl. 15:45 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.