Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per sista handelsdagen i aktuell månad.

Till följd av att återstående konvertibelinnehavare i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utnyttjat sin konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler har nya Stam B-aktier registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under augusti 2023 som har ökat antalet Stam B-aktier med 389 114 aktier och antalet röster med 38 911,40 röster.

Per 31 augusti 2023 finns det 1 648 481 553 aktier och 353 827 897,20 röster i SBB registrerade hos Bolagsverket fördelat enligt följande:

Stam A-aktier: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stam B-aktier: 1 244 638 157 aktier och 124 463 815,70 röster

Stam D-aktier: 193 865 905 aktier och 19 386 590,50 röster

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 17:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.