Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Den 1 mars 2021 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) att de fullföljer förvärv av 10,1 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus samt, i anslutning till detta, fattar beslut om att emittera stamaktier av serie D som vederlag. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket och Euroclear under mars 2021 och ökade antalet stamaktier av serie D med 12 843 096. Antalet röster ökade med 1 284 309,60.

Per den 31 mars 2021 finns det 1 522 238 047 aktier och 341 203 546,60 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 119 504 867 aktier och 111 950 486,70 röster

Stamaktie D: 192 724 976 aktier och 19 272 497,60 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

Vänligen notera att Bolagets 30 713 preferensaktier är föremål för inlösen med avstämningsdag den 23 april 2021 i enlighet med beslutet som fattades på Bolagets extra bolagsstämma den 23 februari 2021. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 19 mars 2021.

För ytterligare information:
Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 17:30 CET.