Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per sista handelsdagen i aktuell månad.               

Den 31 juli 2021 offentliggjordes att ytterligare konvertibelinnehavare i SBB har utnyttjat sin frivilliga konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler. Till följd av detta har nya stamaktier av serie B registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under augusti 2021 som ökat antalet stamaktier av serie B med 2 354 230 aktier och antalet röster med 235 423 röster.

Den 20 augusti 2021 offentliggjordes att SBB fullföljde förvärvet av 15,0 procent av aktierna och rösterna i Arlandastad Group AB och att SBB i samband med detta beslutade om en riktad nyemission av stamaktier av serie B. Till följd av detta har nya stamaktier av serie B registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under augusti 2021 som ökat antalet stamaktier av serie B med 6 270 833 aktier och antalet röster med 627 083,30 röster.

Per 31 augusti 2021 finns det 1 620 712 918 aktier och 351 051 023,80 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 216 869 423 aktier och 121 686 942,30 röster

Stamaktie D: 193 865 905 aktier och 19 386 590,50 röster                                                                                       

För ytterligare information:

Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 17:30 CET.