Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per sista handelsdagen i aktuell månad.

Under november 2021 offentliggjordes att styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, om en riktad nyemission av 7 259 471 stamaktier till en teckningskurs om 70 SEK. Till följd av detta har 7 259 471 stamaktier av serie B, motsvarande 725 947,10 röster, registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under december 2021.

Per 30 december 2021 finns det 1 645 007 803 aktier och 353 480 522,20 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 241 164 407 aktier och 124 116 440,70 röster

Stamaktie D: 193 865 905 aktier och 19 386 590,50 röster

För ytterligare information:

Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 17.30 CET.