Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) lämnade ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) den 15 november 2019. Den 23 december 2019 förklarade man erbjudandet ovillkorat och förlängde acceptfristen. Vederlagsaktierna i SBB som registrerades hos Euroclear under januari 2020 ökade antalet B-aktier med 418 193 343 och antalet D-aktier med 29 654 781. Antalet röster ökade med 44 784 812,40.

Per den 31 januari 2020 finns det 1 364 050 978 aktier och 325 384 839,70 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 047 889 763 aktier och 104 788 976,30 röster

Stamaktie D: 106 153 011 aktier och 10 615 301,10 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 17:30 CET.