Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Inom ramen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (publ) (”SBB”) teckningsoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2017 har 14 108 000 nya B-aktier emitterats och registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under oktober 2020. Antalet röster ökade med 1 410 800.

Per den 30 oktober 2020 finns det 1 454 253 029 aktier och 334 405 044,80 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 072 223 105 aktier och 107 222 310,50 röster

Stamaktie D: 172 021 720 aktier och 17 202 172 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:
Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 13:45 CET.