Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) lämnade ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) den 15 november 2019. Den 23 december 2019 förklarade man erbjudandet ovillkorat och förlängde acceptfristen. Vederlagsaktierna i SBB som registrerades hos Euroclear under februari 2020 med anledning av uppköpserbjudandet ökade antalet B-aktier med 3 650 061 och antalet D-aktier med 366 940.

Vidare förvärvades stamaktier i Hemfosa från Syquant Capital (till ett pris inte överstigande priset i det avslutade offentliga uppköpserbjudandet), där en del av vederlaget utgjordes av 6 575 281 B-aktier i SBB som registrerades hos Euroclear under februari 2020. Med anledning av att färre stamaktier i Hemfosa förvärvades än vad som tidigare var avsikten understiger antalet emitterade B-aktier i SBB det antal som kommunicerades av SBB den 24 februari 2020.

Under februari 2020 ökade därmed antalet aktier med totalt 10 592 282 och antalet röster med totalt 1 059 228,20.

Per den 28 februari 2020 finns det 1 374 643 260 aktier och 326 444 067,90 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 058 115 105 aktier och 105 811 510,50 röster

Stamaktie D: 106 519 951 aktier och 10 651 995,10 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 17.30 CET.