Styrelseledamoten Fredrik Svensson har meddelat styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") att han lämnar sitt uppdrag i SBB. Fredrik Svensson har varit styrelseledamot i bolaget sedan 2018 och representerar en av SBB:s största aktieägare, Arvid Svensson Invest.

Enligt SBB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. SBB:s nuvarande styrelse valdes vid årsstämman den 28 april 2023. Efter att Fredrik Svensson utträtt kommer Bolagets styrelse bestå av följande ledamöter: Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen och Lars Rodert.

”Arvid Svensson Invests tilltro till SBB och den strategi som presenterats är fortsatt stark. Jag ser fram emot att fortsätta stötta bolaget som aktieägare, även om jag på grund av tidsbrist inte kan lägga den tid som är nödvändig för ett fortsatt engagemang i styrelsen,” säger Fredrik Svensson.

”Styrelsen har stöttat ledningen och bolaget outtröttligt samt fokuserat i en arbetsintensiv och utmanande tid, och jag vill tacka Fredrik Svensson för hans värdefulla insatser i styrelsearbetet. Mot bakgrund av de stora framsteg som gjorts i närtid, och den beslutade färdriktningen framåt, fortsätter styrelsen styra bolaget i enlighet med årsstämmans mandat. Med en stark ledning och en tydlig strategi på plats fortsätter arbetet med att stärka SBB:s finansiella ställning oförändrat,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande, SBB.

”Valberedningen har redan påbörjat arbetet med att undersöka hur vi kan stötta och eventuellt komplettera styrelsen i den speciella situationen bolaget befinner sig i. Vi avser att i god tid före den ordinarie stämman föreslå en styrelse som kan stötta bolaget på bästa sätt,” säger Leif West, valberedningens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Schuss, styrelseordförande, [email protected], [email protected]
Leif West, valberedningens ordförande, [email protected], [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2023 kl. 17:45 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.