Hemfosas styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om en ändrad bolagsordning som möjliggör utgivande av aktieslaget preferensaktier. Styrelsen föreslår bland annat att den extra bolagsstämman ger styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission av preferensaktier.

De huvudsakliga villkoren för preferensaktierna framgår av ändringarna i bolagsordningen, vilka anges i kallelsen till den extra bolagsstämman, som bolagsstämman har att ta ställning till.

I samband med bolagets börsnotering i mars i år kommunicerade Hemfosa att bolaget avsåg att utreda möjligheten att anskaffa ytterligare expansionskapital, exempelvis genom nyemission av preferensaktier eller utgivande av obligationslån. Under våren emitterade Hemfosa framgångsrikt ett icke-säkerställt obligationslån om 1 200 Mkr. Genom de föreslagna besluten vid den kommande extra bolagsstämman möjliggörs för Hemfosas styrelse att fatta beslut om att anskaffa ytterligare expansionskapital genom en nyemission av preferensaktier.

Hemfosa bedömer att marknadsförutsättningarna är goda för en emission av preferensaktier och ser intressanta möjligheter till nya fastighetsförvärv genom bolagets aktiva och opportunistiska roll på transaktionsmarknaden.

Hemfosa har anlitat Swedbank Corporate Finance som finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist som juridisk rådgivare i samband med de föreslagna stämmobesluten och inför en eventuell nyemission av preferensaktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80