Hemfosa har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Kungsängen 15:1 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 mdkr. Genom försäljningen frigörs kapital för investeringar i intressanta fastighetsaffärer, med syfte att nå en hög och stabil avkastning.

Fastigheten, som ingår i dotterbolaget Nyfosas kommersiella fastighetsbestånd, är belägen i centrala Uppsala och omfattar en uthyrningsbar yta om 24 541 kvadratmeter bestående av kontorslokaler, där de största hyresgästerna är Nordea Bank, Arbetsförmedlingen och Bjerking AB. Köpare av fastigheten är Bonnier Fastigheter AB.

Affären är villkorad av köparens finansiering och förväntas slutföras under juli månad. Frånträde beräknas ske den 31 augusti 2018.

”Vi har lyckats genomföra en bra affär där vi avyttrar en kommersiell fastighet i en stark marknad. Med det kapital som frigörs genom försäljningen kan vi fokusera på nya investeringar som bidrar till en ökad intjäningsförmåga”, säger Jenny Lindholm, tillförordnad transaktionschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jenny Lindholm, tillförordnad transaktionschef, [email protected], mobil 070-660 81 77, kontoret 08-448 04 80