Hemfosa förvärvar ytterligare ett bestånd av samhällsfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde av 340,5 mkr. Fastigheterna, som är belägna i Huddinge, Uppsala och Gävle, inrymmer verksamheter inom vård, omsorgsboende och skola. Med förvärvet kompletterar Hemfosa det prioriterade segmentet samhällsfastigheter med sex fastigheter med långa hyresavtal och stabila intäkter.

Förvärvet omfattar en fastighet i Huddinge, tre i Uppsala och två i Gävle. På en av fastigheterna i Gävle kommer det att uppföras en byggnad för vård- och omsorgsboende med inflyttning i mars 2016. Fastighetsbeståndets totala uthyrningsbara yta uppgår till 16 742 kvm och den genomsnittliga löptiden för hyreskontrakten, beräknat från årsskiftet 2014/2015, uppgår till cirka 16 år. Största hyresgäster är Humana Omsorg AB och Internationella Engelska Skolan.

För den nyproducerade fastigheten i Gävle sker tillträde efter färdigställandet, planerat till mars 2016, då köpeskilling också erläggs. För övriga fastigheter sker tillträde den 19 december 2014.

– Vi adderar här ytterligare ett antal fina fastigheter med långa hyresavtal och stabila kassaflöden i vårt kraftigt växande segment samhällsfastigheter. Vi kompletterar även med ännu ett nyproduktionsprojekt vilket ger en bra mix i beståndet, kommenterar Jens Engwall, VD för Hemfosa.

– Det fjärde kvartalet har varit en mycket intensiv period för Hemfosa, med ett stort antal genomförda transaktioner i linje med bolagets strategi. Vi är mycket nöjda att vi levererar på våra löften att stärka bolagets intjäningsförmåga, fortsätter Jens Engwall.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på
www.hemfosa.se.

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2014    kl 7.30.