Hemfosa har tecknat avtal om utveckling av ett lokalmedicinskt center vid Gardermoen nära Oslo, i direkt anslutning till det specialistsjukhus som bolaget påbörjade byggnation av i september i år. Därmed förstärker Hemfosa sin position i Norge som en kraftfull aktör inom samhällsfastigheter.

Hemfosa har genom sitt joint venture Gardermoen Campus Utvikling, GCU, tecknat avtal med Ullensaker kommun om att uppföra ett nytt lokalmedicinskt center, ett så kallat Helsehus med bland annat vård för invånare i fyra närliggande kommuner. Hemfosas del av den totala projektkostnaden uppgår till cirka 200 MSEK.

Ett 30-årigt hyresavtal som innefattar drift och underhåll är tecknat med Ullensaker kommun avseende drygt hälften av den totala projektytan om 7 826 kvm. Förhandlingar pågår avseende uthyrning av övriga ytor i fastigheten som uppförs i anknytning till specialistsjukhuset. Byggstart är planerad till våren 2016 med färdigställande beräknat till januari 2018.

”Att Hemfosa valts ut som fastighetsutvecklare för ännu ett projekt i detta expansiva område visar att vi har etablerat en stark position inom samhällsfastigheter i Norge och vi ser goda möjligheter att fortsätta växa både genom förvärv och fler utvecklingsprojekt i landet”, säger Lars Thagesson, COO för Hemfosa och ansvarig för projektet från Hemfosas sida tillsammans med Simon Venemyr Ottersland, COO Hemfosa Norge.

”Vi tror att samlokalisering av hälso- och vårdtjänster skapar en bra miljö och effektiv drift. Att denna fastighet uppförs vägg i vägg med det specialistsjukhus för hjärt- och lungsjukvård som vi har börjat bygga, innebär tydliga fördelar för hyresgästen. Projektet ger även stärkta förutsättningar för oss att fortsatta expandera inom detta spännande campusområde”, säger Gunnar Oveland, projektansvarig i GCU.

Gardermoen Campus Utvikling (GCU) ägs av Hemfosa och det norska fastighetsutvecklingsföretaget Aspelin Ramm Eiendom och Hemfosas ägarandel uppgår till 65 procent. GCU klassificeras som ett joint venture då aktieägaravtal styr en likvärdig beslutanderätt i projekten för båda parter.

Planen för campusområdet, som ligger i nära anslutning till Oslos flygplats Gardermoen, är att det på sikt ska utgöra en betydande kompetenspark inom hälsa och vård och omfatta verksamheter inom forskning och utbildning, kontor, butiker, restauranger och service.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Thagesson, COO Hemfosa Fastigheter, [email protected], mobil 070 690 6550,

kontor 08-448 04 80

Simon Venemyr Ottersland, COO Hemfosa Samfunnsbygg AS, [email protected], mobil +47 917 95 216