Söderport Fastigheter AB, vilket Hemfosa äger till lika delar med Sagax, har sålt tomträtterna till Packrummet 9-12 i Årsta, Stockholm. Fastigheterna är idag bebyggda med 40 000 kvadratmeter industri- och kontorslokaler. Arbete med att ta fram en ny detaljplan som medger konvertering till bostäder pågår.

Försäljningspriset uppgår till 355 mkr vilket överstiger anskaffningskostnad med 60 mkr och bokfört värde med 18 mkr. Köpare är Ikano Bostad. Frånträde har ägt rum idag.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, vd Hemfosa Fastigheter AB, e-post: [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på www.hemfosa.se.

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2014 kl 15.00.