Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 (”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2021,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 maj 2021, då sådan införing ska vara verkställd.

FÖRHANDSRÖSTNING

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 20 maj 2021. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.amasten.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Amasten Fastighets AB (publ), Att: Årsstämma, Nybrogatan 12, 114 39 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Amasten Fastighets AB (publ), Att: Årsstämma, Nybrogatan 12, 114 39 Stockholm eller via e-post till [email protected], senast den 10 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.amasten.se senast den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 680 649 490 aktier, varav
679 849 490 utgör stamaktier av serie A motsvarande 679 849 490 röster och 800 000 utgör preferensaktier av serie B motsvarande 80 000 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 679 929 490 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
 1. fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt arvode för arbete i styrelseutskott
 3. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 4. Beslut om principer för utseende av valberedning
 5. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 7. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen utgörs av dess ordförande Bo Sandström samt ledamöterna Lennart Schuss, Johannes Wingborg och Bengt Kjell. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Erik Borgblad väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av

antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 695 000 kronor (1 330 000 kronor). Styrelsearvodet fördelas med 425 000 kronor (415 000 kronor) till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor (165 000 kronor) per ledamot till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår även arvode för arbete i revisionsutskott med totalt 180 000 kronor (90 000 kronor) att fördelas 80 000 kronor (40 000 kronor) till ordförande och 50 000 kronor (25 000 kronor) till ledamöterna, samt totalt 90 000 kronor (0 kronor) till ersättningsutskottet att fördelas 40 000 kronor (0 kronor) till ordförande och 25 000 kronor (0 kronor) till ledamöterna. Ingen annan ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och

eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Magnus Bakke, Bengt Kjell, Anneli Lindblom, Jakob Pettersson, Kristina Sawjani och Peter Wågström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bengt Kjell.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget EY. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Mikael Ikonen kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår oförändrade övergripande principer för tillsättande av valberedning, dock med den förändring att valberedningen föreslås bestå av ledamöter från de röstmässigt största ägarna per sista bankdagen i augusti. Den föreslagna justeringen åsyftar att ge ytterligare en månads tidsrum för valberedningens arbete. Föreslagna principer för tillsättande av valberedning framgår nedan.

Till årsstämman 2021 i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526, föreslås beslut om principer för tillsättande av valberedning enligt nedan, att gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år samt bolagets styrelseordförande. Valberedningens ledamöter ska utse en ordförande för valberedningen. Ordföranden för valberedningen får inte vara ledamot i bolagets styrelse. Vid tillämpning av dessa principer ska en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i den sammanställning bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB eller har offentliggjort och till bolaget, genom styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning ifråga om bolagets förvaltning samt styrkt ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en ledamot till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning har utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, osv. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senast svarsdag etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett dessa ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om den aktieägare ledamot utsetts av väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anseratt det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot. Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser ska vara välmotiverade och redogöras för vid årsstämman. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justeringsmännen.

Punkt 3. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Johannes Wingborg, som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning, och Krister Karlsson, som representant för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller den som styrelsen utser vid någon justeringsmans förhinder. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår stämman att vinstutdelning ska ske för tiden intill nästa årsstämma med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie av serie B och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor. Av till årsstämmans förfogade stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny räkning, varvid viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Den 10 juli 2021, 10 oktober 2021, 10 januari 2022 samt 10 april 2022 (under förutsättning att datumen infaller före nästa årsstämma) ska i enlighet med bolagsordningen vara avstämningsdagar för erhållande av de kvartalsvisa utbetalningarna. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas respektive utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ingen utdelning föreslås avseende stamaktier av serie A.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier av serie B som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 13 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie av serie B föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Punkt 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §§ 1, 4, 5 och 12 samt införa nya §§ 18 och 19 i bolagsordningen, enligt följande:

Tidigare lydelse:

§ 1 Firma

Bolagets firma är Amasten Fastighets AB (publ).

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Amasten Fastighets AB (publ).

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 215 000 000 kronor och högst 860 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 680 000 000 kronor och högst 2 720 000 000 kronor.

Tidigare lydelse (ändringen avser enbart det första stycket):

§ 5 Antal aktier, aktieslag och företrädesrätt m.m.

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 215 000 000 stycken och högst 860 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse (ändringen avser enbart det första stycket):

§ 5 Antal aktier, aktieslag och företrädesrätt m.m.

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 680 000 000 stycken och högst 2 720 000 000 stycken.

Tidigare lydelse:

§ 12 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra en anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Föreslagen lydelse:

§ 12 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Ny § 18:

§ 18 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Ny § 19:

§ 19 Utomståendes närvaro

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tjugo procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress Nybrogatan 12, 114 39 Stockholm, samt på Bolagets hemsida www.amasten.se under minst tre veckor närmast före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.amasten.se.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag hålls tillgängliga på Bolagets kontor, adress Nybrogatan 12, 114 39 Stockholm, samt på Bolagets hemsida, www.amasten.se, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se Bolagets integritetspolicy på www.amasten.se/artikel/dataskydd-och-personuppgifter samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i april 2021

Styrelsen

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Mattias Lundgren, Vice VD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl.10.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]