Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 september 2019 kl. 15.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 14.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga vid extra bolagsstämman ska:

          dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 september 2019,

          dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (tisdagen den 17 september 2019).

Anmälan ska ske per brev till Amasten Fastighets AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Nybrogatan 12, 114 39 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 17 september 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.amasten.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av ytterligare styrelseledamöter

  (a)    Fastställande av antalet styrelseledamöter
  (b)    Fastställande av arvoden åt de nya styrelseledamöterna
  (c)    Val av nya styrelseledamöter
         
          (i.)   Bengt Kjell
          (ii.)  Jakob Pettersson

 7. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen utgörs av dess ordförande Johannes Wingborg, samt ledamöterna Rickard Backlund, Elias Georgiadis och Stig Svedberg. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Erik Borgblad väljs till ordförande vid stämman.

Punkterna 6. (a) och (c) (i) och (ii) Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio (9) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Bengt Kjell och Jakob Pettersson ska väljas till nya styrelseledamöter med verkan från den extra bolagsstämman.

Bengt Kjell är född 1954 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bengt Kjell har stor erfarenhet från både operativa ledande befattningar och styrelser i noterade bolag, bland annat som vd för Handel och Industri och som vice vd för Industrivärden.

Jakob Pettersson är född 1986 och har en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Jakob Pettersson har erfarenhet från investeringar i retailbolag samt fastigheter och arbetar idag på ICA-handlarnas Förbund med ansvar för ägarstyrning och kapitalförvaltning

Mer information om de förslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Punkt 6. (b) Fastställande av arvoden åt de nya styrelseledamöterna

Vid årsstämman 2019 beslutade stämman att ersättning för styrelsearbetet för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor var till de övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår att ersättning för arbetet i styrelsen till var och en av styrelseledamöterna, som väljs vid extra bolagsstämman, ska vara 150 000 kronor (på årsbasis) och att ersättning till dessa ledamöter ska utgå för tiden från extra bolagsstämman till slutet av nästa årsstämma.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 430 650 671 aktier, varav 429 850 671 utgör stamaktier av serie A motsvarande 429 850 671 röster och 800 000 utgör preferensaktier av serie B motsvarande 80 000 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 429 930 671 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.amasten.se, samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se Bolagets integritetspolicy på www.amasten.se/artikel/dataskydd-och-personuppgifter samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i september 2019

Styrelsen


Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelse för Amasten Fastighets AB (publ) försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 12.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till 80 procent av bostäder, resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]