Eva-Lotta Kraft och Lars Olof Nilsson föreslås till nya styrelseledamöter i Morphic Technologies inför en extra bolagsstämma i Göteborg den 27 juni.

Aktieägarna i Morphic Technologies AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 juni 2007, kl. 13.00, Lilla Bommen 1-2, i Göteborg.

Rätt att deltaga
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 20 juni 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 juni 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Anmälan
Aktieägare som avser att delta ombedes att anmäla detta till bolaget senast onsdagen den 20 juni 2007 per post under adress Morphic Technologies, Box 5243, 402 24 Göteborg, per telefon 0586-67396, fax 031-775 9061 eller per e-post [email protected]. Anmälan skall innehålla namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om styrelsearvode.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Val av styrelseledamöter och beslut om styrelsearvode
En grupp av bolagets större aktieägare föreslår inval i styrelsen av Lars Olof Nilsson och Eva-Lotta Kraft. En presentation av de föreslagna ledamöterna kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.morphic.se. Samma aktieägare föreslår att samtliga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla ett årligt styrelsearvode om 200.000 kronor. Arvodet skall utgå från denna extra bolagsstämma och skall för tiden fram till nästkommande årsstämma justeras i proportion till uppdragets längd.

Karlskoga i juni 2007
MORPHIC TECHNOLOGIES AB (publ)
Styrelsen

BILAGA: Presentation av föreslagna ledamöter

Aktieägare i Morphic Technologies har föreslagit att Eva-Lotta Kraft och Lars Olof Nilsson skall väljas till nya styrelseledamöter i styrelsen på kommande extra bolagsstämma den 27 juni 2007.

Eva-Lotta Kraft är 55 år och bosatt i Stockholm. Kraft är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid KTH i Stockholm. Kraft håller även en MBA från Uppsala universitet i internationellt företagande samt olika ledarskapsutbildningar. Kraft har även utbildats i krishantering på Försvarshögskolan. Kraft har stor internationell erfarenhet av bland annat produktutveckling, marknadsföring, kvalitetsstyrning och sitter i styrelsen på bland annat börsnoterade Munters AB (publ) och ÅF AB (publ). Kraft har tidigare varit knuten till bland annat Alfa-Laval AB, Siemens-Elema AB, AGA och ABB Fläkt i olika befattningar. Senast var Kraft avdelningschef Strategi och marknad på FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 2004-2007 och före det Divisionschef och vVD på Siemens-Elema. Eva-Lotta Kraft är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Kraft äger idag inga aktier i bolaget.

Lars Olof Nilsson är 45 år och bosatt i Nacka. Nilsson är civilekonom i företagsekonomi vid Umeå universitet. Nilsson har stor internationell erfarenhet av bland annat affärsutveckling och finansiella frågor. Nilsson sitter i styrelsen i bland annat börsnoterade IGE AB (publ) och BE Group AB (publ). Nilsson är idag även rådgivare till Nordic Capital. Nilsson har tidigare varit knuten till Trelleborg AB i olika befattningar. Senast var Nilsson, Senior Vice President, ansvarig för Trelleborgkoncernens affärsutveckling (2002-2006) och var även koncernens Group Treasurer (1992-2005) samt medlem i koncernledningen. Lars Olof Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Nilsson äger idag inga aktier i bolaget.

Peter Enå, styrelseordförande kommenterar: Eva-Lotta Kraft och Lars Olof Nilsson med sina gedigna erfarenheter och kompetenser bli ett mycket värdefullt tillskott till styrelsen och den fortsatta expansionen i Morphic Technologies AB.

Idag består styrelsen av Jan Alvén, Börje Vernet, Kurt Dahlberg, Peter Enå, Anette Myrheim och Kjell Östergren.