Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har haft en löpande dialog med Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) och har informerats om att Nämnden har överlämnat ett ärende till Finansinspektionen (”FI”). Nämndens granskning presenterades i SBB:s årsredovisningar 2021 och 2022.

Undersökningen rör vissa värderingar av fastigheter och förvärv upptagna i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2021 respektive 2020, vilka har reviderats av Bolagets revisor. Undersökningen avser SBB på koncernnivå och omfattar inte joint ventures eller EduCo. SBB har löpande haft en dialog med Nämnden och har vidhållit uppfattningen att SBB:s bedömningar av hanteringen av transaktionerna och värderingarna är korrekta. SBB har även kontaktat FI med anledning av att ärendet överlämnats till FI och inväntar deras svar. SBB ser fram emot en positiv och konstruktiv dialog med FI.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected].

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2023 kl. 12:50 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.