Vid årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB idag, den 7 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om totalt 2,40 kronor per stamaktie ska utgå för räkenskapsåret 2018 med utbetalning kvartalsvis om 0,60 kronor per stamaktie. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktien ska vara den 9 maj 2019, 10 juli 2019, 10 oktober 2019 och 10 januari 2020.

Vidare beslutade stämman om utdelning om totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska vara den 10 juli 2019, 10 oktober 2019, 10 januari 2020 och 10 april 2020.

Sammanlagt uppgår utdelningen enligt ovan till 512 547 788 kronor.

Stämman beslutade även att de nya stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet till styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst 40 254 780 kronor.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Bengt Kjell, Gunilla Högbom, Anneli Lindblom, Per-Ingemar Persson och Caroline Sundewall. Vidare beslutade stämman om nyval av Anneli Jansson, Anders Kupsu och Carl Mörk. Ulrika Valassi hade avböjt omval och den tidigare styrelseledamoten Jens Engwall avgick på egen begäran från sitt uppdrag som styrelseledamot i november 2018 efter att aktierna i det tidigare dotterbolaget Nyfosa AB utdelades till stamaktieägarna i Hemfosa. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Kjell. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets hemsida www.hemfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Peter Dahllöf kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier. Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Hemfosa vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 1 400 000 teckningsoptioner som ett led i inrättande av ett teckningsoptionsprogram. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till anställda inom koncernen uppdelade i olika kategorier. Teckningskursen per aktie baseras på stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna och följer därefter Carnegies fastighetsindex (CREX) till september 2022 då den slutligen fastställs.

Bolaget kommer genom kontant bonus subventionera upp till 100 procent av deltagarens premie. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under optionernas löptid. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för juli-september 2022, bokslutskommunikén för 2022 och delårsrapporten för januari-mars 2023, dock längst fram till och med den 10 juni 2023.

Vid full nyteckning kan 1 400 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,83 procent av det totala antalet stamaktier och det totala antalet röster i Hemfosa. Beräknat på det totala antalet aktier i bolaget, även inkluderat preferensaktier, uppgår utspädningen till 0,78 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Arehult, VD, [email protected], mobil 070-553 80 26, kontoret 08-448 04 80