Vid årsstämma i Amasten Holding AB (publ) fattades idag beslut om att styrelsen för Amasten Holding AB ska bestå av fyra ledamöter, Rickard Backlund, Elisabeth Norman, Elias Georgiadis samt Ulf Nilsson. Det var omval av samtliga ledamöter bortsett från Christian Hahne och Veronika Sjödin som inte stod till förfogande för omval.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att efterfölja Svensk kod för bolagsstyrning. Stämman beslutade även om ändring av bolagets firma till ”Amasten Fastighets AB (publ)” för att tydligare spegla bolagets verksamhet.

Därutöver beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 680 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt 80 000 kr att fördela till ledamöterna i styrelsens utskott. Stämman beslutade också att arvode till bolagets revisor ska utgå̊ enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om att fastställa vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Av till årsstämmans förfogande stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny räkning. Ordinarie avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska i enlighet med bolagsordningen vara 10 juli 2017, 10 oktober 2017, 10 januari 2018 samt 10 april 2018 (under förutsättning att dessa datum infaller före årsstämman 2018).

Stämman beslutade också att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.  

Avslutningsvis fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av ovan bemyndigande sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), tel. +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 11.45 CET.

________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök Bolagets hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, www.fnca.se.