Amasten Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 18 maj 2020 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2019 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att, av den ansamlade vinsten om 1 657 338 603 kronor, lämna utdelning för preferensaktier av serie B, med ett belopp om 5 kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst 20 kronor, för tiden intill nästa årsstämma.

Således utdelas totalt 16 000 000 kronor till befintliga ägare av preferensaktier av serie B och ingen utdelning lämnas till ägare av stamaktier av serie A.

Återstoden av den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk, så att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

I enlighet med bolagsordningen, ska den 10 juli 2020, den 10 oktober 2020, den 10 januari 2021 samt den 10 april 2021 vara avstämningsdagar för erhållande av de kvartalsvisa utbetalningarna. Utbetalning av utdelning sker genom Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 415 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 165 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning. Arvode för arbete i revisionsutskottet utgår med totalt 90 000 kronor att fördela mellan utskottets ledamöter.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, välja Magnus Bakke (omval), Bengt Kjell (omval), Jakob Pettersson (omval), Peter Wågström (omval), Anneli Lindblom (nyval) och Kristina Sawjani (nyval) till ordinarie styrelseledamöter samt revisionsbolaget EY, med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, till Bolagets revisor. Till styrelsens ordförande nyvaldes Bengt Kjell.

Det noteras att Rickard Backlund, Jonas Grandér och Jenny Wärmé hade avböjt omval som styrelseledamöter.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för utseende av valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

______________

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i maj 2020

Styrelsen