Vid årsstämma i Morphic Technologies AB (publ), fredagen 19 oktober 2007, redogjordes för bolagets verksamhet det gångna året.

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, samt beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och ledningens förslag. Det beslutades också att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören i enlighet med revisorns tillstyrkande.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode skall utgå om 200 000 kronor till envar av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Beslut fattades om omval av styrelseledamöterna Jan Alvén, Kurt Dahlberg, Peter Enå, Eva-Lotta Kraft, Anette Myrheim, Lars Olof Nilsson, Börje Vernet och Kjell Östergren. Peter Enå omvaldes till styrelseordförande.
Beslut fattades att införa ett föranmälningsförfarande i bolagsordningen avseende deltagande vid bolagsstämma.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av högst 13 600 000 aktier mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Vid nyemissioner mot kontant betalning utan företrädesrätt skall emissionskursen vara marknadsmässig. Syftet med detta bemyndigande och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och kapital för ställande av säkerhet i samband med leveransavtal. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 10 procent.

Stämman bemyndigade vidare styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av högst 13 600 000 aktier mot kontant betalning, betalning genom apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Vid nyemissioner mot kontant betalning utan företrädesrätt skall emissionskursen vara marknadsmässig. Syftet med detta bemyndigande och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv mot kontant betalning eller med betalning i form av nyemitterade aktier eller en kombination därav. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 10 procent.

Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Principerna innebär i huvudsak att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och bestå av fast grundlön, bonus, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor. Bolagsledningen består av koncernchef och avdelningschefer i Morphics ledningsgrupp samt ledande beslutsfattare i dotterbolag. Uppsägningstiden är högst 6 månader och avgångsvederlaget kan maximalt motsvara löneförmåner under 12 månader. I övrigt skall bolagsledningen åtnjuta sedvanliga icke-monetära förmåner.

Stämman beslutade att nomineringsprocessen inför årsstämman 2008 ska gå till enligt styrelsens förslag. En nomineringskommitté skall utses med representanter från de fyra till röstetalet starkaste aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden. Kommittén skall förbereda förslag till val av ordförande vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvoden, ersättning till revisor samt förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2009.