Morphic Technologies AB (publ) höll under fredagen den 25 maj 2012 sin årsstämma för verksamhetsåret 2011 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.morphic.se.

Fastställelse av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2011. 

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes att ingen utdelning skall lämnas samt att den ansamlade förlusten om 104 754 000 kr skall avräknas mot reservfonden.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jan Rynning, Henrik Bonde och Kåre Gilstring för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Bo Hedenström och Tove Langlet hade avböjt omval. Jan Rynning omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå med totalt 245 000 kronor varav 125 000 kronor skall tilldelas ordföranden och 60 000 kronor skall tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna skall arvoderas löpande enligt godkända fakturor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande avseende nyemission

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende nyemission av aktier vilket bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p aktiebolagslagen. Om bemyndigandet utnyttjas skall det motsvara en ökning av aktiekapitalet med högst tio procent.

Nomineringsprocess för valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av valberedningen avseende nomineringsprocess för valberedning.

_________________

Styrelsen för Morphic Technologies AB (publ)

För mer information kontakta:
Mattias Klintemar, CEO
Telefon: 08-122 065 00