Vid årsstämman i Morphic Technologies AB (publ), onsdagen den 27 maj 2009 fattades följande beslut:
Årsredovisningen
Martin Valfridsson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2008 och utvecklingen under årets första kvartal. Styrelsen och ledningen redogjorde för de händelser som föregått bolagsstämman samt hur förslagen till denna stärker Morphic ledningsmässigt, finansiellt och operationellt. Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, samt beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet beviljades ej för Enå och Dahlberg
Morphics revisor har i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 riktat allvarlig kritik mot styrelsearbetet och stämman beviljade inte den tidigare ordföranden Peter Enå och den tidigare ledamoten Kurt Dahlberg ansvarsfrihet. Flera av de påtalade omständigheterna är nu en uppgift för rättssystemet att utreda.

Övriga ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorns tillstyrkande.

Val av styrelse
Valberedningens ordförande, Kåre Gilstring, motiverade förslaget till ny styrelse med att det behövs en kompetent och erfaren styrelse som kan återställa förtroendet hos bolagets intressenter och som har kraft och förmåga att säkerställa bolagets fortlevnad.

Årsstämman beslutade att öka antalet styrelseledamöter från tre till sju. Årsstämman beslutade därefter om nyval av Staffan Ahlberg, Jan Alvén, Henrik Bonde, Bo Hedenström och Jan Rynning samt omval av Peter Ekenger och Anette Myrheim. Staffan Ahlberg valdes till ny styrelseordförande.

Samtliga föreslagna nya styrelseledamöter har erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i noterade bolag.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att inga kommittéarvoden ska utgå.

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, valdes till revisor för en mandatperiod om fyra år 2008 och arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut
Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen. Förslaget finns intaget i årsredovisningen och innebär sammanfattningsvis att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning som skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor. Bonus kan utgå med maximalt 60 procent av fast grundlön.

Ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade om att §8 i bolagsordningen, villkorat av att föreslagna ändringar i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) träder i kraft, ändras till följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.”

Valberedning inför stämman 2010
Stämman beslutade om följande principer för valberedningen inför årsstämman 2010:

Valberedningen skall bestå av representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut:

i) förslag till val av ordförande vid stämman,
ii) förslag till val av styrelseledamöter,
iii) förslag till val av styrelseordförande,
iv) förslag till styrelsearvoden,
v) förslag till ersättning till bolagets revisor samt
vi) förslag till principer för utseende av valberedning.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]