Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) samlades torsdagen den 14 maj 2020 i Stockholm för årsstämma.

SSMs årsstämma fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för SSMs styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström till styrelseledamöter samt nyval av Bengt Kjell och Krister Karlsson till styrelseledamöter, och (ii) omval av Anders Janson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Det beslutades även att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om principer för tillsättning av valberedningen och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutade årsstämman att enligt styrelsens förslag ändra gränserna för aktiekapitalet från lägst 30 100 000 kronor och högst 120 400 000 kronor till lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor samt ändra gränserna för antalet aktier från lägst 30 100 000 och högst 120 400 000 till lägst 55 000 000 och högst 220 000 000. Vidare beslutades om redaktionella ändringar av bolagsordningen med anledning av ändringar i aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade även att enligt styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att fram till slutet av nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning, eller med annat villkor. Om emitterade aktier och/eller konvertibler ska betalas kontant, eller sker emissionen i annat syfte än för att möjliggöra större flexibilitet i bolagets hyresrättsaffär samt fler produktionsstarter i närtid, får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet högst uppgå till tio procent av antalet aktier. Beslut ska kunna fattas vid eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

   
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]