Vid extra bolagsstämma i Morphic Technologies AB (publ), onsdagen 27 juni 2007, fattades beslut om:

att välja Eva-Lotta Kraft och Lars Olof Nilsson till nya ordinarie ledamöter i styrelsen för Morphic Technologies AB (publ) jämte de sedan tidigare valda Peter Enå (ordförande), Jan Alvén, Kurt Dahlberg, Anette Myrheim, Börje Vernet och Kjell Östergren.

att fastställa ett årligt styrelsearvode om 200 000 kronor för de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet skall utgå från denna extra bolagsstämma och skall för tiden fram till nästkommande årsstämma justeras i proportion till uppdragets längd.