Vid dagens extra bolagsstämma beslutades följande:

Stämman beslutade att styrelsen för tiden in till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Stämman entledigade styrelseledamöterna Jan Rynning, John Hamilton och Mattias Klintemar samt utsåg Lars-Erik Wenehed och Veronica Sjödin till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman utsåg Lars-Erik Wenehed till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken bl.a. två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Varje stamaktie av serie A har ett röstvärde om en röst. Varje preferensaktie av serie B har ett röstvärde om 1/10 röst samt företrädesrätt till vinstutdelning med visst belopp och bolagets tillgångar vid likvidation. Stämman beslutade vidare att bolagets nuvarande 17 176 569 aktier ska utgöra stamaktier av serie A.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst 50 823 431 aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

För frågor kontakta:
VD Thomas Melin

[email protected]
020-210 575

_________________________________________________________________________________

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se