Vid extra bolagsstämma i Amasten Holding AB (publ) fattades idag beslut om att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, styrelsen består idag av fem ledamöter, till ny ledamot utsågs Elias Georgiadis. Elias Georgiadis är född 1978 och har lång erfaranhet inom bygg och fastighetsbranchen. Elias huvudsakliga uppdrag är verkställande direktör för Sterner Stenhus Fastigheter AB.

Därutöver beslutes om två olika bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Enligt det första bemyndigandet, som avser återbetalning i form av aktier av en revers som lämnats i samband med ett fastighetsförvärv, har stämman bemyndigat styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamakter av serie A med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske genom kvittning. Emissionskursen ska motsvara det lägre av 3,25 kronor och den volymviktade genomsnittskursen för stamaktier av serie A under 30 handelsdagar före dagen för beslut om emissionen. Bolagets verkställande direktör förtydligade att bolaget har för avsikt att återbetala reversen under våren 2016 och därmed inte behöva utnyttja bemyndigandet.

Enligt det andra bemyndigandet har stämman bemyndigat styrelsen att fatta beslut om, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nyemission av stamaktier av serie A. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordnings gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Bolagets verkställande direktör förtydligade att bolaget vid tidigare apportemissioner har emitterat aktier till genomsnitt cirka 8 % under substansvärdet men cirka 22 % över aktuell aktiekurs vid emissionstillfället.

Såväl det första som det andra bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Denna information lämnades till publicering kl. 16.15 måndagen den 7 mars 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se