Vid extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 mars 2024 fattades följande beslut.

Beslut om teckningsoptionsprogram
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 15 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom nuvarande och framtida medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag ska kunna bli långsiktig delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget eller dess dotterbolag ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 april 2027 till och med den 30 april 2027. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie av serie B i bolaget under de tio handelsdagar som infaller närmast efter den 27 mars 2024.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma två kategorier av nuvarande och framtida medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag enligt tabellen nedan. Initialt erbjuds varje deltagare att förvärva högst det antal teckningsoptioner som framgår av tabellen nedan. Teckningsoptioner som kvarstår kan tilldelas andra deltagare pro rata i förhållande till deras förvärv av teckningsoptioner. Sådan tilldelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per deltagare inom en viss kategori överskrids med 50 procent.

Kategori: Antal deltagare: Antal teckningsoptioner per deltagare: Totalt antal teckningsoptioner:
VD Högst 1 Högst 3 000 000 Högst 3 000 000
Ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner Högst 50 Högst 1 000 000 Högst 12 000 000

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Värdet för teckningsoptionerna har preliminärt beräknats till 1,2053 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 3,7115 kronor (motsvarande stängningskursen för stamaktie av serie B den 28 februari 2024), en teckningskurs om 5,1961 kronor per aktie, en löptid om cirka 3 år, en riskfri ränta om cirka 2,7 procent samt en volatilitet om 60 procent.

Den preliminära beräkningen ovan förutsätter att samtliga utdelningar till aktieägarna under teckningsoptionernas löptid kompenseras fullt ut genom omräkning. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 12 april 2024. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Betalning för de förvärvade teckningsoptionerna ska senast ske i samband med anmälan om förvärv. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga tiden för betalning.

Baserat på befintligt antal aktier och röster i bolaget innebär teckningsoptionsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 15 000 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,90 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 0,42 procent av det totala antalet utestående röster i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.