Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 7 november 2017, varvid följande beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag.


Beslut om optionsprogram

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner riktat till ett särskilt upprättat dotterbolag samt godkände dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och framtida anställda. Programmet omfattar 20 000 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av motsvarande antal B-aktier i Bolaget. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner motsvarar en utspädning om cirka 2,6 procent av totalt antal utestående aktier och 0,7 procent av totala antalet röster i Bolaget. Teckningskursen för nyteckning av B-aktier motsvarar 130 procent av genomsnittet av Bolagets B-aktiers volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna 24 oktober 2017 till och med den 6 november 2017. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under  tiden fr.o.m. den 1 oktober 2020 t.o.m. den 31 oktober 2020.


Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att styrelsen ska utökas med en person samt valde Anne-Grete Strøm-Erichsen till ny ytterligare ledamot av Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består härefter av sju ordinarie ledamöter: Lennart Schuss (styrelsens ordförande), Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Seth Lieberman, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen och Eva Swartz Grimaldi.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 16.15 CET.