Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) tisdagen den
28 oktober 2003 fattades beslut om:
att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

– att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen.

– att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

– att styrelsearvode utgår med 50.000 kr för de av bolagsstämman valda
ledamöterna och 60.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt
räkning.

– att välja omval av styrelseledamöterna:
Peter Heidlund
Jan Alvén
Alf Björseth
Anette Myrheim
Anders Brännström
Bengt Belfrage

– att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma
besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta
rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 §
aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt
eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL. Beslut om nyemission med
stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst
400.000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 10.000.000 aktier av serie
B.

Göteborg 2003-10-28

Styrelsen

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00740/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00740/wkr0002.pdf