• Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 0,2 mkr (13,8).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,3 mkr (-5,2).
 • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -3,9 mkr (-1,6).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,01 kr (0,00).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 17,1 mkr eller 0,05 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 75 procent.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 mkr (4,7).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 13,2 mkr (11,0).

Händelser under kvartalet

 • Morphic ingår avtal avseende förvärv av Amasten Bostäder och föreslår återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell Impact
  Den 30 november undertecknades ett avtal mellan Amasten AB där Morphic genom en apportemission lägger ett bud på Amasten Bostäder. Efter genomförd transaktion kommer Morphics aktieägare att äga ca 25 procent av Amasten Bostäder och resterande 75 procent kommer ägas av Amasten AB. Vidare beslutades det att Cell Impact skall delas ut till aktieägarna i Morphic (alltså inte till Amasten) och noteras på lämplig handelsplats.

  Utöver detta så beslutades bl a följande:
  –   Att en sammanläggning av aktien skall ske med villkoren att 100 befintliga aktier läggs samman till 1 aktie
  –   att en riktad nyemission på 5 mkr skall genomföras till samma kurs som själva apportemissionen genomförs, dvs till 7 kronor per aktie efter sammanläggningen
  –   att en ny styrelse skulle väljas bestående av Jan Rynning som ordförande och med ledamöterna Thomas Melin, Daniel Andersson, Gert Persson, John Hamilton samt Mattias Klintemar. Kåre Gilstring och Henrik Bonde ställde sina styrelseplatser till förfogande
  –   diverse ändringar i bolagsordningen för att spegla den nya verksamhetsinriktningen.

Transaktionen var villkorad av stöd från en extra bolagsstämma den 10 januari 2013.  

Händelser efter kvartalet

 • Extra bolagsstämma den 10 januari beslutade att genomföra transaktionen som beslutades den 30 november
  Tillträde beräknas ske under januari månad.
 • VD Mattias Klintemar avgår och ersätts av styrelseledamoten och huvudägaren Thomas Melin
  Mattias Klintemar avgår i samband med att själva tillträdet äger rum, men kommer fortsätta att i begränsad omfattning arbeta som CFO åt Cell Impact kommande år i samband med noteringen på en handelsplats och som redan noterats bli ledamot i Amasten Holdings styrelse.

VD har ordet

Så har vi kommit fram till Morphics allra sista bokslutskommuniké och sagan Morphic kan nu författas.

Morphic bildades 1999 i Karlskoga och redan under 2000 påbörjades utvecklingen av den sk höghastighetsformningen genom Cell Impact. Fokus på förnyelsebara energisystem påbörjades 2004 då Cell Impact börjat utveckla flödesplattor åt bränslecellskunder och en aggressiv expansionslusta tog sedan fart från 2005 då Aerodyn köptes. Under 2006 till 2008 var expansionstakten som allra störst och över 1 miljard kronor restes i olika nyemissioner. Kapitalet användes framförallt till förvärv av olika utvecklingsbolag som grekiska Helbio, (reformers), schweiziska Accagen (elektrolysörer) och italienska Exergy (bränsleceller) samt till förvärvet av norska Scanwind (större vindkraftsturbiner). Dessutom påbörjades en egen satsning med vindkraftstorntillverkning (Dynawind) och rent allmänt satsades stora resurser på att utveckla olika teknologier med ett förnyelsebart fokus som t ex en egenutvecklad turbin för mindre vindkraftsverk. Under 2008 noterades bolaget på Nasdaq OMX smallcaplista men tvingades kort tid därefter dra ner på de höga tillväxtambitonerna.

Under 2009 började motgångarna med flytt till börsens obs-lista efter att börsrevisorer gjort en sk ettårsuppföljning efter noteringen, oren revisonsberättelse (för 2008) och i princip alla ambitioner och profetior grusades. Efter Lehmankraschen var dessutom marknaden mer eller mindre stängd för större nyemissioner med mindre än att det fanns ett mycket stort förtroende för bolaget och dess ledning, varför likviditeten varit en källa till oro sedan dess. Från 2009 kan man säga att avvecklingsfasen påbörjas och under mina tre år som jag varit med har i princip allt fokus varit att avveckla och avyttra olönsamma verksamheter som vi bedömt sakna reella möjligheter att nå kommersiell framgång. Jobbet har varit utmanade och några gånger under den gånga treårsperioden har likviditeten varit synnerligen ansträngd och hade vi inte lyckats med kritiska avyttringar så hade troligen inte koncernen överlevt. Flera analytiker och journalister räknade också kallt med att bolaget skulle gå i konkurs.

Trots alla utmaningar och bitvis rätt stora motgångar så har mitt och styrelsens mål hela tiden varit att kunna genomföra en ”omstart” av de kvarvarande Morphic och den affär vi nu presenterat tror jag, givet det svåra utgångsläget, är en ovanligt attraktiv lösning där aktieägarna blir delägare i ett vinstdrivande och stabilt svenskt fastighetsbolag med höga, men realistiska, tillväxtambitoner samtidigt som ägarna i ”gamla” Morphic även kvarstår som aktieägare i ett nynoterat Cell Impact som kan ses som en option med, enligt vår bedömning, goda möjligheter att utvecklas väl i en marknad som äntligen börja växa.

Med hopp om en lyckad ”omstart” av Morphic känns det glädjande och spännande att få hälsa Thomas Melin välkommen som VD för ”nya” Morphic. Låt oss hålla tummarna att den kommande kursresan går norrut och blir betydligt roligare än den tidigare rakt sydliga resan i en svart puckelpist.     

Helsingborg den 17 januari 2013

Mattias Klintemar avgående VD och Koncernchef

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

  
Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 18 januari 2013, cirka kl. 08:30.

Detta är Morphic
Morphic Technologies är en mindre svensk industrikoncern som håller på och avveckar sin verksamhet för att byta inriktning och istället bli ett fastighetsbolag och kommer byta namn till Amasten Holding. Bolaget kommer i framtiden att handlas på Nasdaq OMX First North. Koncernen hade per den 31 december 2012 knappt 10 anställda. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till dryga 17 000.