Styrelsen för Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) meddelar att man idag, den 19 februari, utsett Mikael Rånes som verkställande direktör och Mattias Lundgren som CFO och vice verkställande direktör för bolaget. Mikael Rånes tillträder per omgående. Mattias Lundgren, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, kommer senast från SSM där han varit VD och koncernchef. Mattias tillträder den nya rollen 2021-03-01. Hans Ragnarsson, nuvarande CFO/vVD och Sebastian Schönström, nuvarande Finanschef, har meddelat styrelsen att de avslutar sina anställningar till hösten.

Som ordförande för Amasten och tidigare ledamot i SSM:s styrelse känner jag Mikael och Mattias väl. Med Mikaels långa erfarenhet inom fastighetsbranschen i kombination med Mattias gedigna erfarenhet från bostadsutveckling i noterade bolag har jag stark tilltro till Amastens fortsatta utveckling, Bengt Kjell, styrelseordförande på Amasten.

– Det känns som ett naturligt steg att överta ledningen för bolaget. Med förvärvet av SSM tar vi nästa steg i Amasten utveckling och jag ser fram emot att göra det tillsammans med Mattias, Mikael Rånes, VD på Amasten.
 

Förvärv av fastigheter i Skövde/Mariestad – närståendeförvärv
Amasten har tecknat avtal om att förvärva 8 fastigheter i Skövde och Mariestad, med ett sammanlagt årligt hyresvärde om ca 6 miljoner kronor. Förvärven sker i bolagsform och köpeskillingen baseras på att fastigheterna har ett sammanlagt överenskommet marknadsvärde om 93,5 miljoner kronor. Köpeskillingen ska delvis erläggas genom 1 500 000 nyemitterade stamaktier i Amasten, vilka ska emitteras till en teckningskurs om 8,35 kronor per stamaktie. Tillträde är planerat till den 31 mars 2021. 

Säljare är, direkt och indirekt, Rånes Management AB, som ägs av Mikael och Lena Rånes. Förvärven utgör därmed en närståendetransaktion och är villkorade av att Amastens extra bolagsstämma godkänner förvärven enligt Aktiemarknadsnämndens bestämmelser om närståendetransaktioner. Amasten avser att under fredagen offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av förvärven samt beslut om emission av de 1 500 000 aktier som utgör delbetalning vid godkänd affär. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, Tel: +46 (0)70-594 53 98, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående VD:s försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020, kl. 06.55 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 93 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].