Konsortiet Vindpark Vänerns planer på att uppföra tio vindkraftverk i Vänern vid Gässlingegrund är förenliga med miljöbalken. Det framgår av ett domslut i Miljödomstolen som meddelats idag. Domslutet innebär att projektet kan gå in i en projekterings- och byggfas för att enligt plan påbörja uppbyggandet under 2007.

I domstolsförhandlingarna i juni 2006 med representanter för myndigheter och konsortiet samt allmänheten, tillstyrkte alla närvarande parter ett godkännande. I sitt beslut finner Miljödomstolen att projektet är förenligt med miljöbalken under ett antal villkor som rör fisk- och fågellivet i området, framtida båttrafik och ljudnivå. Villkoren förväntas ej förändra projektets budgeterade kostnader eller genomförande.

Sedan tidigare har Energimyndigheten utsett Gässlingegrund som ett av 49 områden i Sverige som riksintressen för vindkraft. De båda kommunerna Karlstad och Hammarö har i sina översiktsplaner även föreslagit området som lämpligt för vindkraftsetablering och beviljat bygglov för konsortiet.

–Det är glädjande att även Miljödomstolen instämmer och inte finner några hinder i miljöbalken för området, säger Åke Pettersson, konsortiets ordförande.

Vindpark Vänern (www.vindparkvanern.se) är ett konsortium bestående av de kommunala energi- och bostadsbolagen i Karlstad och Hammarö kommuner, två ekonomiska föreningar samt Morphics dotterbolag DynaWind AB. Tillsammans avser man att uppföra tio vindkraftverk i storleksordningen 3 MW vardera i Vänern vid Gässlingegrund. DynaWind innehar rätten att uppföra tre av projektets tio vindkraftverk, och skall offerera sina verk till de andra sju byggrätterna.

–Nu går vi in i projekteringsfasen där upphandlingen av vindkraftverk kan inledas och där vi är med och offererar, säger Leif Jonsson, försäljningsansvarig på DynaWind. Våra verk lämpar sig mycket väl för platsens vind- och byggförhållanden och vi ser goda möjligheter till framgång i upphandlingen.