* Ny order på vindkraftverk värd 70 MSEK
* Strategisk order på bränslecellsplattor för GPS-system från en ledande tillverkare
* Styrelsen föreslår en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (1:10). Vid en teckningskurs om SEK 10 tillförs bolaget vid full teckning ca 112,5 MSEK före emissionskostnader
* Styrelsen föreslår en riktad emission som vid fullteckning tillför bolaget 33 MSEK före emissionskostnader
* Påbörjar en process för att byta till den Nordiska listan under kalenderår 2007

Order på vindkraftverk värd 70 miljoner kronor

Morphic Technologies dotterbolag DynaWind har erhållit en order på bolagets största vindkraftverk. Ordern, som är den största hittills i bolagets historia, avser två stycken verk med en märkeffekt om 3 MW. Ordervärdet uppgår till 70 miljoner kronor. Leverans av vindkraftverken är planerad till första kvartalet 2008. Ordern är en betydelsefull referens i den nu pågående lanseringen av DynaWinds flaggskepp ”WWD 3 MW”. Ordern är den andra på kort tid. Den 20 december fick DynaWind tre order på vindkraftverk i storleken 1 MW med ett totalt ordervärde om 45 MSEK.

Strategisk order på bränslecellsplattor för GPS-system

Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact AB har erhållit en ny testorder på bränslecellsplattor, så kallade flödesplattor, till bränsleceller för drift av GPS-system. Beställare är en ledande tillverkare som avser utveckla ett GPS-system drivet av bränsleceller istället för batterier. Vid lyckade testresultat möjliggörs en introduktion av bränsleceller på bred front i kommande GPS-system.
Cell Impact har under det senaste året erhållit ett flertal beställningar på testserier av flödesplattor till bränsleceller för en rad olika ändamål. Den 15 december erhölls t ex en testorder från en världsledande mobiltelefontillverkare avseende flödesplattor till bränsleceller för drift av mobiltelefoner. Cell Impact håller för närvarande även på att producera testserier av flödesplattor till bränsleceller inom ett flertal användningsområden; bränsleceller för fordon, reservkraft, och bärbara datorer. Testserierna syftar till att anpassa kundernas egna flödesplattor inför en kommande volymtillverkning i Cell Impacts produktionsanläggningar.

Styrelsen föreslår nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Efterfrågan på såväl vindkraftverk som bränsleceller växer nu mycket kraftigt. Morphic befinner sig i ett unikt marknadsläge med goda förutsättningar att expandera lönsamt. För att möta marknadens efterfrågan krävs dock investeringar i ytterligare produktionskapacitet inom såväl vindkrafts- som bränslecellsområdet. Detta är även det övergripande syftet med de nu föreslagna nyemissionerna.

Med de föreslagna emissionerna beräknas de finansiella resurserna räcka till de nödvändiga investeringar som krävs för att nå bolagets övergripande tillväxtmål för verksamhetsåret 2008/09. Samtidigt förstärks bolagets position som en stabil och långsiktig partner till industriella aktörer. Utöver ökad produktionskapacitet syftar kapitalanskaffningen till att säkra den fortsatta förvärvskapaciteten.

Investeringar i vindkraftsverksamheten

Morphic investerar nu för att möta den stora efterfrågan på bolagets högteknologiska vindkraftverk, särskilt anpassade för det nordiska klimatet. Ett av huvudsyftena med kapitalanskaffningen är att möjliggöra pågående investeringar i ökad produktionskapacitet. Till de investeringar som krävs hör bl a uppförande av en tornfabrik samt uppbyggande av en strategisk sourcingverksamhet och dito teknisk support för att säkra leveranskapacitet från och med år 2007 och framåt.

Vindkraften är under kraftig utbyggnad i Sverige och förväntas stå för den största andelen av ökningen inom förnyelsebar elproduktion de kommande åren. Enligt branschorganisationen Svensk Vindkraft kommer investeringar om minst 50 miljarder kronor göras i vindkraft fram till och med 2015. Morphic erbjuder såväl enskilda verk som kompletta vindkraftparker. Målsättningen för de kommande tre åren är att expandera verksamheten i takt med marknadstillväxten. Ambitionen är att bibehålla den nuvarande marknadsandelen på 20–25 procent i Sverige.

Investeringar i bränslecellsverksamheten

Morphic har på kort tid erhållit två större testordrar på bränslecellsplattor till mobiltelefoner och GPS-system som drivs av bränsleceller istället för batterier. Jämfört med traditionella batterier ger bränsleceller en betydligt längre drifttid. Eftersom bränsleceller drivs på metanol är de heller inte beroende av elnätet för laddning.
Marknaden för bränsleceller är i stark tillväxt. Med en näst intill obefintlig miljöpåverkan och ett överlägset energiutbyte har bränsleceller potential att ersätta de flesta av dagens energisystem.

Enligt uppgifter från fordonsindustrin investeras årligen mer än 30 miljarder kronor i forskning kring bränsleceller, varav fordonsindustrin står för nästan tre fjärdedelar. Den totala bränslecellsmarknaden väntas under kommande år öka med 30–50 procent per år.
Morphics patenterade teknik gör det möjligt att tillverka nyckelkomponenter till bränsleceller avsevärt billigare, snabbare och med högre kvalitet än vad som tidigare varit möjligt. Cell Impact behöver nu utöver i Asien även bygga upp en marknadsföringsorganisation i Europa och Nordamerika. Målet är att 2012 vara en internationellt ledande underleverantör av bränslecellsplattor med en marknadsandel på 50 procent.

Investeringar i Morphics energisystem baserat på förnyelsebar energi

Morphic utvecklar ett miljövänligt komplett energisystem baserat på förnyelsebara energikällor. Systemet bygger på en teknisk konstruktion i vilken el genererad från solenergi, vind- och vattenkraft tillsammans med vattenånga och koldioxid matas in i bolagets energikonverterare. Genom den kemiska process som uppstår skapas metanol. Metanolen kan sedan vid behov användas som bränsle i bränslecellen. Energisystemet möjliggör kostnadseffektiv utbyggnad inom såväl storskalig elproduktion som produktion för privat bruk. Den tekniska konstruktionen har patentansökts.
Det finns ett starkt globalt intresse för bolagets energisystem från telekomindustrin, från elproducenter och enskilda näringsidkare. En demonstrationsanläggning för både ett vätgas- och metanolbaserat system är under uppförande i Karlskoga. Den nu föreslagna nyemissionen syftar till att möjliggöra investeringar i dels utvecklingen av dels själva energikonverteraren, dels mindre vindkraftverk om 20 till 500 kW. Verken skall huvudsakligen användas i energisystemet men kommer även att erbjudas för traditionellt industriellt bruk. Den föreslagna nyemissionen syftar även till att påskynda kommersialiseringen av det kompletta energisystemet genom att via förvärv ingå samarbete med andra ledande bränslecellsföretag.

Stärkt finansiell ställning och likviditet

Kapitalanskaffningen skall även stärka Morphics finansiella ställning och likviditet samt därigenom säkra den fortsatta förvärvskapaciteten. En framtida förvärvskapacitet är av stor vikt för att Morphic skall kunna realisera sin tillväxtstrategi. Bolaget har bildat ett eget affärsutvecklingsbolag som driver olika utvecklingsprojekt samt utvärderar potentiella förvärvskandidater.
Föreslagna villkor
* Nyemissionen omfattar högst 840 000 aktier av serie A samt högst 10 409 545 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 449 981,80 kronor.
* Bolagets aktieägare har företrädesrätt att för varje tiotal befintliga aktier (1:10) teckna en ny aktie. Aktieägare vilka äger A-aktier äger rätt att välja att teckna aktier av serie A eller B. Aktieägare vilka äger B-aktier äger rätt att teckna aktier av serie B.
* Teckningskurs föreslås till 10 kr per aktie. Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning.
* Avstämningsdag för emissionen föreslås vara den 9 februari 2007, sista dag aktien handlas inklusive teckningsrätter är den 6 februari 2007.
* Teckningstiden är 19 februari – 9 mars 2007.
Föreslagen tidsplan

Extra bolagsstämma 1 februari 2007
Sista handelsdagen i Morphic-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen 6 februari 2007
Första handelsdagen i Morphic-aktien utan rätt att delta i nyemissionen 7 februari 2007
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 9 februari 2007
Teckningstid 19 februari – 9 mars 2007
Handel med teckningsrätter 19 feb – 6 mars 2007
Meddelande om utfall av nyemissionen 15 mars 2007

Ett prospekt innehållande villkoren för nyemissionen samt finansiell och annan information om Morphic kommer distribueras omkring den 16 februari 2007 till dem som är aktieägare i Morphic. Prospektet kommer offentliggöras och tillhandahållas enligt svensk praxis och tillämpliga regler.
Aktieägare i vissa länder kan komma att vara förhindrade att delta i nyemissionen. Information om detta kommer att återfinnas i prospektet.
Thenberg & Kinde Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Morphic Technologies i samband med nyemissionen.

Styrelsen föreslår en riktad nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och vänder sig till större privata och institutionella placerare. Skälet till att styrelsen föreslår stämman att besluta om avvikelse från företrädesrätten är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och därmed aktieägarna att bolagets finansiella styrka ökas genom en breddning av ägarbas. Tilldelningen skall vid överteckning beslutas av styrelsen.
Nyemissionen omfattar högst 3 000 000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 120 000 kronor. Teckningskursen skall vara 11 kr per aktie. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 33 000 000 kronor före emissionskostnader.

Påbörjar en process för att byta till den Nordiska listan under kalenderåret 2007

Den förväntade fortsatt höga tillväxttakten förutsätter även en adekvat tillgång till kapitalmarknaden. För att öka intresset kring Morphic, öka aktiens likviditet och därmed en effektivare prissättning av aktien, samt attrahera nya kategorier av aktieägare, söker bolaget nu ta ett naturligt steg i sin utveckling som aktiemarknadsbolag genom att ansöka om notering på Nordiska listan. Styrelsen har beslutat att en strukturerad process för ett listbyte till Nordiska listan skall påbörjas. Noteringen är beräknad till hösten 2007.

Karlskoga den 8 januari 2007
Styrelsen för Morphic Technologies AB