Morphic Technologies har träffat avtal om förvärv av 80 procent av den norska vindturbintillverkaren ScanWind Group AS. ScanWind tillverkar och marknadsför vindturbiner från 3,5 MW och större, speciellt utvecklade för vindklass IEC 1 och 2, extrema vindlägen och krävande klimat, såsom kustnära lägen och offshorelägen. Köpeskillingen uppgår till MNOK 189 och säljare är Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE). Därutöver har Morphic en option att förvärva resterande aktier i bolaget. Förvärvet innebär att Morphic breddar sin produktportfölj inom segmentet vindkraft och öppnar för nya helt nya marknader.

Scanwind har producerat världens lättaste direktdrivna multimegawattmaskin. ScanWinds turbin är konstruerat utifrån maximal produktion, hållbarhet och tillförlitlighet. Principen utgår från samma bas som för ett vattenkraftverk, vilka är kända för sin höga tillgänglighet och låga servicebehov.

Turbinen ger ett överlägset förhållande mellan elproduktion och vikt. Den låga vikten är avgörande för lönsamheten, i synnerhet offshore. Konkurrerande direktdrivna multimegawattmaskiner har betydligt högre vikter vilket ger sämre lönsamhet. Turbiner konstruerade med växellådor har ett vikt-effekt-förhållande i paritet med ScanWinds. Dessa har dock svårt att hantera kustnära lägen och installationer offshore vilket leder till höga servicekostnader, låg tillgänglighet och sämre lönsamhet.

Sedan det första ScanWind-verket restes 2003 i Nærøy har ytterligare 10 kompletta verk färdigställts och sålts på den norska marknaden. Därtill kommer ScanWind att leverera ytterligare 4 kompletta verk innan utgången av sommaren 2008. Till det har ScanWinds maskin nu en bevisad tillförlitlighet under våren 2008 på 97 % som medelvärde för hela parken. Parken i Nærøy är beläggen på Norges västkust i det absolut tuffaste vindläget som finns. Vidare har säljaren, NTE, en färdig projekterad anläggning med bygglov för 20 turbiner i ett annat tufft kustnära läge. Detta projekt är förväntat att upphandlas under hösten 2008 och innebär en affärsmöjlighet för Morphic.

Förvärvet av 80 procent av ScanWind finansieras initialt med banklån och befintlig likviditet. Morphic kommer inom kort att sammankalla en extra bolagsstämma och begära bemyndigande att genomföra en företrädesemission under hösten 2008. Nyemissionen avses tillföra Morphic ca 400 MSEK och ska, utöver återbetalning av banklånet, användas för bland annat en fortsatt offensiv satsning på vindkraftsaffärer. Morphic har i samband med förvärvet av ScanWind inhämtat teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar om teckning (från aktieägare som är legalt förhindrade att ställa ut teckningsförbindelser) och emissionsgarantier om cirka 225 MSEK och räknar med att nyemissionen genom dessa åtaganden kommer att vara fullt säkerställd vid genomförandet.

I samband med förvärvet har Morphic och Vattenfall tecknat en avsiktsförklaring om samarbete. Vattenfall är Nordens största investerare i förnybar energi med fokus på vindkraft, på land och till havs med en ökning med 8 TWh till 2016. Vattenfall har lång erfarenhet från vindkraft offshore genom såväl Horns Rev som Lillgrund vindkraftpark, världens största och tredje största. Det kommer att vara en viktig input till vidareutveckling av ScanWinds vindkraftsturbin för offshore. Under förutsättning att vidareutvecklingen av ScanWinds offshoreturbin blir framgångsrik avser Vattenfall att teckna ett ramavtal med Morphic gällande volymleveranser från och med 2010. Morphic avser att successivt bygga upp produktionskapacitet för leveranserna till Vattenfall och andra kunder.

”Vi behöver vindkraftverk av hög kvalitet som klarar tuffa förhållanden. ScanWinds teknik är lovande och deras turbiner kan bli dem vi söker om utvecklingsarbetet visar sig lyckosamt” säger Anders Dahl, VD Vattenfall Vindkraft AB.

”Vattenfalls erfarenhet inom elöverföring, byggnation och drift av offshorevindkraftverk kommer hjälpa oss betydligt i att snabbt kunna ta fram ett kraftfullt och lönsamt koncept för Vattenfall och för den globala offshoremarknaden i allmänhet.” säger Jonas Eklind, VD och koncernchef för Morphic Technologies.

ScanWind tillverkar och marknadsför vindturbiner från 3,5 MW och större, speciellt utvecklade för extrema vindlägen och krävande klimat, såsom kustnära lägen och offshorelägen. Detta marknadssegment, vindklass 1 och 2, förväntas växa kraftigt framöver. Till exempel prognostiserar BTM Consulting att offshoreinstallationer i Europa kommer att öka med 5,800 MW under åren 2008-2011. I Sverige har Energimyndigheten föreslagit att cirka 10 TWh vindel från offshore fram till år 2020 samt cirka 20 TWh vindel från landbaserade vindkraftsparker. Exempelvis Vattenfall har för avsikt att under den närmaste tioårsperioden investera cirka 40 miljarder i vindkraftanläggningar, varav 50 procent offshore och 50 procent på land. Genom förvärvet etablerar sig Morphic i ett snabbväxande vindkraftsegment med en teknologi som har stora konkurrensfördelar bland annat genom hög tillförlitlighet, effektivitet och kraftfull produktionskapacitet

”ScanWind är ett välskött företag med en unik teknik som breddar vår befintliga produktportfölj inom vår verksamhet storskalig vindkraft. Dessutom kompletterar och effektiviserar våra verksamheter varandra även produktionsmässigt”, säger Jonas Eklind, VD för Morphic Technologies.

Förvärvet möjliggör avsevärda synergier, främst kring utveckling och försäljning, men även vad gäller sourcing av komponenter och produktion. Flera av nyckelkomponenterna i ScanWinds vindkraftverk kan incourcas och tillverkas i Morphics produktionsanläggning i Filipstad och torn kommer att tillverkas i fabriken i Kristinehamn. Utveckling och produktion turbinerna kommer fortsatt att ske i ScanWinds befintliga produktionsanläggningar i Norge.
Även marknadsmässigt kompletterar de båda bolagens verksamheter varandra mycket väl. Medan Morphics vindkraftverk huvudsakligen är utvecklade för inland och kustnära lägen med lägre turbulens, är ScandWinds främst utvecklade för offshore- och kustnära vindlägen, lägen med svår turbulens Morphic avser nu även att initiera bearbetning av den norska marknaden med sina inlandsmaskiner.

Huvudkontoret är beläget i Trondheim (Norge). Totalt sysselsätter verksamheten 35 personer. ScanWinds omsättning för 2007 uppgick till motsvarande MNOK 253,6, med ett resultat före finansiella kostnader om MNOK -60,4. En preliminär förvärvsanalys kommer att presenteras i tremånadersrapporten för räkenskapsåret 08/09.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 73 93, e-mail: [email protected]