Morphic Technoligies AB’s dotterbolag MBD AB har träffat avtal om förvärv av det schweiziska energiteknikbolaget AccaGen. Köpeskilling uppgår till 104,1 Mkr. Accagen är en ledande tillverkare av elektrolysörer för spjälkning av vatten till vätgas och syrgas. Förvärvet innebär att Morphic nu säkerställt tillgången på samtliga kritiska komponenter till bolagets energisystem.

AccaGen grundades 2003 och har sedan dess nått en världsledande position när det gäller teknik för att lagra energi från förnybara energikällor som: sol-, vind-, vågkraft- och biogas. Kärnan i erbjudandet utgörs av högeffektiva, patentsökta elektrolysörer som gör det möjligt att spjälka vatten till vätgas och syrgas. Vätgasen kan sedan användas som bränsle i Morphics bränslecellsdrivna energisystem.

AccaGen har under senare år fokuserat på att utveckla elektrolysören till en standardiserad produkt anpassad för större industriella och energirelaterade kunder. Exempel på AccaGens större globala och återkommande kunder är Linde, ESCOM (det statligt ägda Sydafrikanska kraftbolaget) samt PDVSA (statligt ägt oljebolag i Venezuela). AccaGen redovisade ett positivt resultat före avskrivningar och finansiella poster år 2006 och beräknas endast ha en marginell påverkan på Morphic-koncernens omsättning och resultat för innevarande år. En förvärvsanalys kommer att presenteras i niomånadersrapporten.

Accagens VD tecknar Morphic-aktier i en riktad emission
Köpeskillingen uppgår till 104,1 Mkr. Säljare är det schweiziska kraftbolaget Azienda Elettrica Ticinese (AET), Roberto Dall’Ara (grundare av AccaGen och nuvarande verkställande direktör), samt ett fåtal privata investerare. Betalning kommer att ske kontant till samtliga säljare. Roberto Dall’Ara kommer att återinvestera 12,3 Mkr i B-aktier i Morphic i en riktad nyemission, till teckningskursen 20,53 kr, vilket ger honom 600 963 aktier. Emissionskursen utgör ett genomsnitt av den volymvägda kursen för Morphics B-aktie på First North under perioden 4 – 17 december 2007. Nyemissionen tillför Morphic 12,3 Mkr före emissionskostnader.

Efter emissionen kommer aktiekapitalet i Morphic att uppgå till 6,0 Mkr fördelat på 150 772 022 aktier, varav 5 984 000 av serie A och 144 788 022 av serie B.

Tredje förvärvet på kort tid
Förvärvet är det tredje som Morphic genomför på kort tid. I augusti förvärvades 55 procent av aktierna i det grekiska energiteknikbolaget Helbio S.A. och i november förvärvades den italienska bränslecellstillverkaren Arcotronics Fuel Cells S.r.l.

”Vi har en aggressiv tillväxtstrategi inom energiteknikområdet. Det är därför mycket glädjande att vi nu säkerställt tillgången på samtliga kritiska komponenter till våra utvecklade energisystem. AccaGen har en omfattande kompetens inom energiteknikområdet”, säger Jonas Eklind, VD för Morphic Technologies i en kommentar.

Kort om Morphics energisystem
Förvärvet av AccaGen innebär att Morphic nu säkerställt tillgången till samtliga centrala komponenter (bränsleceller, reformers och elektrolysör) i det energisystem som är under utveckling.
Grundprincipen vid produktion av el är att den el som produceras omedelbart måste förbrukas. Ett problem vid produktion av el baserad på vindkraft är till exempel att den ofta ger en alldeles för ojämn elproduktion för att utgöra ett fullvärdigt alternativ till mer traditionella energislag. Så länge det blåser genereras det el, men annars står vindkraftverket still. Hittills har det inte funnits något effektivt sätt att lagra energin, vare sig i storskala eller i mindre fristående system för att sedan använda under perioder då produktionen går ner.

Morphics energisystem representerar ett helt nytt sätt att omvandla, lagra och använda energi från förnybara energikällor. I energisystemet omvandlas energin från till exempel vindkraftverket genom en kemisk process till vätgas, metanol eller någon annan energibärare. Detta bränsle kan sedan lagras, för att senare med hjälp av bränsleceller omvandlas till elektrisk energi.

Miljövänligt alternativ till dieselgeneratorer
Syftet med Morphics energisystem är dels att möjliggöra lokal produktion av elektricitet till en i förväg definierad kostnad, dels att öka energiutvinningen ur befintliga förnybara energikällor. När det gäller förmågan till lokal produktion av el utgörs marknaden av två kategorier: områden med infrastruktur för elgenerering och områden utan infrastruktur för elgenerering.
Inom den första kategorin kan Morphics system användas för att generera el ur biogasenergi från till exempel reningsverk, återvinningsanläggningar och lantbruk. Inom den andra kategorin kan Morphics system komma att ersätta diesedrivna elgeneratorer. Hit hör till exempel system för drift av telekombasstationer. Genom att ersätta dieselgeneratorerna med Morphics system skulle kostnaden här kunna sänkas med upp till 70 procent. I det andra fallet kan systemet verka som effekthöjande komplement till befintliga förnybara energikällor.

Energisystemets nyckelkomponenter
Något förenklat består systemet av 4 delar:
* Mindre vindkraftverk. Om 20 kW- 500 kW. Utvecklas inom Morphic Business Development.
* Reformers. Används för att omvandla t ex biogas eller etanol till extremt ren vätgas. Tillgången till nyckelkomponenter säkerställs här genom förvärvet av 55 procent av Helbio S.A.
* Elektrolysör. Används för att spjälka vatten till vätgas och syrgas. Tillgången till nyckelkomponenter säkerställs här genom förvärvet av AccaGen.
* Bränsleceller. Energiomvandlare som gör det möjligt att effektivt omvandla vätgas och andra energibärare till elektricitet och värme. Tillgången till nyckelkomponenter säkerställs här genom förvärvet av Arcotronic Fuel Cells S.r.l.

Effektivt bränsle i bränslecellsystem
För att driva bränsleceller kan flera olika bränslen användas. Vätgas utgör dock det mest energieffektiva. Vätgas förekommer inte fritt i naturen utan måste framställas, antingen ur andra bränslen (fossila eller ickefossila) eller genom elektrolys av vatten.

Hittills har i princip all vätgas som används inom industrin framställts ur fossila bränslen, till exempel naturgas och petroleum eller tillvaratagits som restprodukt från andra processer.

I takt med ökade miljökrav och snabb teknisk utveckling väntas dock vätgas framställd ur förnybara bränslen (till exempel biogas och etanol) eller genom elektrolys av vatten bli allt vanligare. Till de främsta fördelarna hör en i princip helt miljövänlig framställningsprocess.

För att möjliggöra produktion av vätgas genom elektrolys (spjälkning av vatten i vätgas och syrgas) krävs dock effektiva elektrolysörer. AccaGen hör här till de klart marknadsledande.