Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag meddelat Amasten en avgift om 1 000 000 kr efter att ha funnit att bolaget brutit mot Takeover-reglerna och regelverket vid Nasdaq First North Growth Market. Händelserna rör det sätt på vilket bolaget offentliggjorde ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i SSM Holding AB (publ) i oktober 2020. Erbjudandet offentliggjordes via pressmeddelande som innehöll en hyperlänk till bolagets hemsida där budpressmeddelandet i sin helhet var publicerat, vilket disciplinnämnden funnit var bristfälligt.

Disciplinnämnden anför att eftersom båda överträdelserna avser samma gärning ska avgift utgå endast enligt avsnitt VI i Takeover-reglerna. I ljuset av att Amastens överträdelse av Takeover-reglerna inte kan antas ha inneburit någon allvarlig skada för marknaden samt att Amasten samma dag offentliggjorde ett korrekt utformat pressmeddelande, bestämmer disciplinnämnden avgiften till 1 000 000 kr.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Mattias Lundgren, Vice VD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021 kl. 09.30 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]