Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) eller (”Bolaget”) tillförs 175 miljoner kronor genom en riktad nyemission, där investeraren är Nordika III Fastigheter AB (”Nordika”). Amasten informerade den 27 februari om dess avsikt att genomföra en emission, vilket styrelsen nu fattat beslut om. Teckningskursen fastställdes till 4,20 kronor.

Kapitalet stärker Bolaget finansiellt och ger förbättrade tillväxtmöjligheter framåt. Amasten har med dess nya ledning sjösatt en ambitiös tillväxtplan för de kommande åren. Med nytt kapital från Nordika har parterna skapat förutsättningar för att det förändringsarbete som inletts av ledningen kan genomföras.

Vi har med spänning följt den omdaning som ledningen under Jan-Erik Höjvall påbörjat. Nordika ser att det förändringsarbetet skapat ett dådkraftigt bolag med tydlig riktning framåt. Genom att tillföra nytt kapital till Amasten skapas bättre förutsättningar för bolaget att växla upp i volym och på så sätt ta steget upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap. Det är en enormt driven organisation och vi har en stark tilltro till att bolaget kommer lyckas med sitt förändringsarbete att skapa ett starkt och välskött bostadsbolag på börsen”, säger Jonas Grandér, VD Nordika.

”Vi välkomnar Nordika som ny delägare till Amasten. Det är bra att vi får in kapitalstarka och kunniga investerare i Amasten. Nordika är en investerare som ser att det arbete vi gjort sedan vi kom in i bolaget är rätt väg framåt. Med det nya kapitalet får vi en bra plattform att växa vidare samtidigt som vi stärker finansieringen som helhet i Bolaget”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Amasten har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 17 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 41 666 666 stamaktier av serie A till en teckningskurs om 4,20 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 7,6 procent mot genomsnittlig volymviktad stängningskurs under de 30 senaste handelsdagarna. Då teckningskursen har fastställts genom en volymviktad genomsnittskurs med sedvanlig rabatt är det av styrelsens bedömning att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt.

Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 175 000 000 kronor före emissionskostnader. Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 41 666 666 aktier från 177 684 005 till 219 350 671 aktier.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till Amasten. Roschier och Nordanö agerade rådgivare till Nordika.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Jonas Grandér, VD Nordika, Tel: +46 (0)70-750 94 94, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 18.15 CET.

_______________________________________________________________________________

Om AmastenAmasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected] 

Om Nordika
Nordika är ett onoterat svenskt fastighetsbolag som ägs av nordiska institutioner. Fokus ligger på investeringar främst i Sverige och Finland (med flexibilitet att investera i Danmark och Norge). Nordika har sedan starten 2011 förvärvat och förvaltade fastigheter med ett värde överstigande 5 miljarder kronor. Företaget har blivit uppmärksammat för sin förmåga att stabilisera komplexa tillgångar där Nordikas kreativa idéer och förmåga att genomföra förändring, ger väl fungerande och långsiktigt hållbara fastigheter.