Styrelsen i Morphic Technologies AB (publ) har upprättat ett emissionsprospekt avseende erbjudande att teckna aktier i Morphic Technologies AB (publ). I prospektet redovisas koncernens inriktning och expansion inom energisystem för förnyelsebar elproduktion och resurssnål produktionsteknik.

Allt högre oljepriser i kombination med ambitiösa nationella miljömål och en ökad efterfrågan bland den breda allmänheten har medfört att efterfrågan på teknik för miljömässigt hållbar elproduktion ökat kraftigt. Ett av de främsta utvecklingsområdena har under de senaste 10 åren varit – och är fortfarande – bränsleceller. Den globala bränslecellsmarknaden växer årligen med 50 % och beräknas 2011 omsätta mer än 325 miljarder kronor.

Syftet med kapitalanskaffningen
Syftet med den nu aktuella kapitalanskaffningen är dels att skapa utrymme för ökad produktions-kapacitet inom koncernens vind- och vattenverksamhet, dels att finansiera utvecklingen av en helt ny och patenterad typ av energikonverterare som kopplar samman det nyförvärvade bolaget Aerodyns kompetens inom vind- och vattenkraft med Morphics kompetens och produktion inom bränsleceller.

Effektiva och miljövänliga energisystem
Bränsleceller drivs av vätgas. Vätgasen produceras företrädesvis med hjälp av alternativa energikällor som solkraft, vindkraft och vattenkraft eller utvinns direkt från metanol. Genom Morphics förvärv av Aerodyn kopplas energi från vind- och vattenkraft för första gången samman med bränslecellsteknik. En av koncernens målsättningar är att skapa ett energisystem i vilket energin från vind- och vattenkraft genom en kemisk process omvandlas till metanol. Denna kan sedan användas som bränsle i bränsle-celler för att ge jämn elproduktion efter önskat behov. Utöver en drastiskt förbättrad miljö ger det nya energisystemet även ett betydligt bättre utbyte än andra sätt att producera förnyelsebar el. Den kompletta lösningen innebär att el kan produceras lokalt där man behöver den och i önskad omfattning. Energisystemet kommer erbjudas såväl kraftbolag som privatpersoner. En patentansökan på den tekniska konstruktionen för energiomvandlingen har inlämnats av Aerodyn.

Breddat erbjudande inom komponenttillverkning
I övrigt kommer Morphic under verksamhetsåret 2005/2006 att möta komponenttillverkarnas behov att kunna erbjuda nya högpresterande komponenter på en marknad under stark prispress. Under verksam-hetsåret kommer erbjudandet att breddas ytterligare genom försäljning även av produkter och system inom segmentet grövre kapning, solidformning och pulverkompaktering. Produktion av dessa maskiner kommer att ske inom dotterbolaget Dynamis AB, vilket även svarar för tillverkning av utrustning till koncernens bränslecellsbolag Cell Impacts två anläggningar.

Mål
Förutsatt att den aktuella kapitalanskaffningen möjliggör expansionen fullt ut förväntas koncernen växa kraftigt under kommande treårsperiod; från en förväntad omsättning för de tre verksamhetsområdena på 150 Mkr till 1 500 Mkr. Expansionen kommer att ske jämt fördelat över koncernens dotterbolag. Styrelsen bedömer dock att det ännu är för tidigt att tala i termer av utdelning till aktieägarna.

Emissionsprospekt
Styrelsen i Morphic har upprättat ett emissionsprospekt avseende erbjudande att teckna aktier i Morphic Technologies AB (publ). Teckningstiden är 21 november till 9 december 2005, där företrädesrätt tillkommer aktieägarna. Styrelsen äger dock rätt att fördela aktie som ej tecknas med företrädesrätt, inom ramen för emissionens belopp, enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen har även upprättat ett emissionsprospekt avseende erbjudande att teckna aktier i Morphic Technologies AB (publ) där erbjudandet är en apportemission riktad till aktieägarna i Aerodyn AB (publ). Aktieägare i Aerodyn AB (publ) som önskar acceptera erbjudandet skall enligt bolagets anvisning anmäla accept under perioden 21 november – 6 december.
Prospekten har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet med företrädesrätt för Morphics aktieägare finns tillgängligt på bolagets kontor och kan beställas från bolaget samt från Thenberg & Kinde Fondkommission AB på nedanstående adresser.

Morphic Technologies AB
Theres Svenssons gata 10
417 55 Göteborg
Tel: 031-775 4620
Fax: 031-775 9061
Email: [email protected]

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Attention: Emissioner
Box 2108
403 12 Göteborg
Tel: 031-745 5030 Fax: 031-711 2231
Email: [email protected]

Göteborg i november 2005
Morphic Technologies AB (publ)
Styrelsen