Efter förhandling har SSM och Upland Securities valt att avsluta projektet Clustret i Järfälla. Till följd av detta kommer 20,0 MSEK i erlagd handpenning att återbetalas till SSM under januari 2019. Bolagets resultateffekt uppgår till -13,5 MSEK, vilken belastar fjärde kvartalet 2018 i sin helhet.

SSM förvärvade i juli 2017 Riddersvik Fastigheter AB (fastigheten Järfälla Jakobsberg 11:8) av Upland Securities AB. Vid den tidpunkten omfattade projektförslaget 370 byggrätter med upplåtelseformen bostadsrätt. Affären var bland annat villkorad av att Järfälla kommun antagit en ny detaljplan för fastigheten innan 31 december 2018.

Total köpeskilling beräknades till 182,0 MSEK, att erläggas i samband med lagakraftvunnen detaljplan. Vid förvärvet betalade SSM en handpenning om 30,0 MSEK varav 20,0 MSEK var villkorad av detaljplanens godkännande och 10,0 MSEK var ovillkorad.

Järfälla kommun har meddelat att de valt att avsluta detaljplanearbetet för angiven fastighet för att istället integrera utvecklingen av fastigheten i ett större kommande planprogram omfattande Jakobsbergs centrum och nya kommunhuset. I anslutning till beslutet om ny strategi förändrades förutsättningarna för aktuell fastighet och kommunens vilja att planlägga fastigheten med en ny detaljplan enligt affären.

Efter kommunens ändrade strategi har parterna förhandlat om en fortsättning på projektet i en annan form, nu senast som 200 hyresrättter. Parterna har inte kommit överens, varför Upland Securities valt att frånträda avtalet med SSM. Projektet avslutas därmed. Till följd av detta kommer 20,0 MSEK i erlagd handpenning att återbetalas till SSM under januari 2019. Bolagets resultateffekt uppgår till -13,5 MSEK, vilken belastar fjärde kvartalet 2018 i sin helhet.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 10:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årskiftet 2018/2019 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com