Hemfosas dotterbolag, Nyfosa AB (”Nyfosa”), har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av Nyfosas aktier på Nasdaq Stockholm. Planerad första handelsdag är den 23 november 2018.

Prospekt

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Hemfosas webbplats, www.hemfosa.se, och Nyfosas webbplats, www.nyfosa.se.  

Mål, finansiella riskbegränsningar och utdelningspolicy 

Som framgår i prospektet är Nyfosas mål, finansiella riskbegränsningar och utdelningspolicy fastställda enligt nedan.

Övergripande mål

  • Generera en långsiktigt hög och stabil avkastning med fokus på tillväxt.

Tillväxt- och lönsamhetsmål

  • En genomsnittlig årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK (exklusive andelar i joint ventures).
  • Minst 15 procent avkastning på eget kapital över tid, före betald skatt.

Finansiella riskbegränsningar  

  •  Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
  •  Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  •  Räntetäckningsgraden ska ej understiga två ggr.


Utdelningspolicy  

  •  I huvudsak återinvesteras vinsterna för att ta tillvara affärsmöjligheter och uppnå tillväxtmålet om ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK, därefter avses en betydande andel av resultatet distribueras till ägarna i form av utdelning, inlösen och/eller återköp av aktier.

Tidsplan för utdelning och notering av Nyfosa AB på Nasdaq Stockholm  

19 november 2018      Sista dag för handel i Hemfosas stamaktie med rätt till utdelning av aktier i Nyfosa

20 november 2018      Hemfosas stamaktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Nyfosa

21 november 2018      Avstämningsdag för erhållande av aktier i Nyfosa

23 november 2018      Beräknad första dag för handel med Nyfosas aktie på Nasdaq Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande Hemfosa och Nyfosa, mobil 070-594 53 98

Caroline Arehult, VD Hemfosa, mobil 070-553 80 26, [email protected]

För frågor avseende Nyfosa:
Jens Engwall, VD Nyfosa, mobil 070-690 65 50, [email protected]