Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 27 februari 2024 bokslutskommunikén för 2023 i vilken det har identifierats fel i samband med slutförandet av årsredovisningen för 2023. Felen är hänförliga till den mänskliga faktorn. SBB har tagit fram ett rättelseblad för bokslutskommuniké för 2023 som finns tillgänglig på SBB:s hemsida. Det skall läsas tillsammans med bokslutskommunikén publicerad den 27 februari 2024. Felen som identifierats och korrigerats avser nedskrivningsprövning av goodwill, redovisning av försäljning av dotterbolag samt redovisning av återköp av obligationer. Detta får effekter på posterna Värdeförändring fastigheter, Nedskrivning goodwill, Ränteintäkter och liknande poster, Resultat av förtidslösen lån, Uppskjuten skatt samt Årets resultat, avvecklad verksamhet.

Rättelsebladet berör bland annat att posten Nedskrivning goodwill har justerats från -1 150 mkr till 0. Rättelsen medför en positiv resultateffekt för det korrigerade fjärde kvartalet 2023. Årets resultat har justerats från -22 740 mkr till -21 590 mkr. Räntetäckningsgraden, kvarvarande och avvecklad verksamhet, har justerats från 2,3 till 2,1. Se tabell nedan för mer information.

2023-01-01 – 2023-12-31
Koncernens resultaträkning (MKR) Bokslutskommuniké
publicerad 2024-02-27
Rättelse Efter rättelse
Värdeförändringar fastigheter -13 277 -44 -13 321
Nedskrivning goodwill -1 150 1 150
Rörelseresultat -12 430 1 106 -11 324
Ränteintäkter och liknande poster 420 -154 266
Resultat av förtidslösen lån -118 154 36
Resultat före skatt -22 285 1 106 -21 179
Uppskjuten skatt 2 013 555 2 569
Årets resultat, kvarvarande verksamhet -20 488 1 661 -18 827
Årets resultat, avvecklad verksamhet -2 251 -511 -2 763
Årets resultat -22 740 1 150 -21 590
Koncernens balansräkning (MKR)
Goodwill 1 542 1 150 2 692
Summa anläggningstillgångar 101 255 1 150 102 405
Balansomslutning 106 957 1 150 108 107
Balanserade vinstmedel inkl årets totalresultat -9 117 1 150 -7 967
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 16 759 1 150 17 909
Summa eget kapital 35 981 1 150 37 131
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital -46% 3% -43%
Ej pantsatt kvot 1,58 0,02 1,6
EPRA Earnings (företagsspecifik), mkr -612 -710 -1 322
EPRA Earnings (EPS) (Företagsspecifik), kr/aktie -0,42 -0,49 -0,91
EPRA Earnings efter utspädning (EPS) (Företagsspecifik), kr/aktie -0,42 -0,49 -0,91
Justerad soliditet 36% 1% 37%
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 17 873 1 015 18 888
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), kr/aktie 12,29 0,7 12,99
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) efter utspädning, kr/aktie 12,29 0,7 12,99
Resultat per stamaktie A och B före utspädning, kvarvarande verksamhet -15,05 1,14 -13,91
Resultat per stamaktie A och B efter utspädning, kvarvarande verksamhet -15,05 1,14 -13,91
Resultat per stamaktie A och B före utspädning, avvecklad verksamhet -2,51 -0,35 -2,86
Resultat per stamaktie A och B efter utspädning, avvecklad verksamhet -2,51 -0,35 -2,86
Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet 2,0 -0,2 1,8
Räntetäckningsgrad, kvarvarande och avvecklad verksamhet 2,3 -0,2 2,1

Rättelse av Koncernens resultaträkning, Koncernens rapport över totalresultatet, Koncernens balansräkning, Koncernens rapport över förändringar i eget kapital och Koncernens kassaflödesanalys framgår av efterföljande sidor.

Koncernens resultaträkning

Belopp i MKR 2023-01-012023-12-31 2022-01-012022-12-31 2023-10-012023-12-31 2022-10-012022-12-31
Kvarvarande verksamhet
Hyresintäkter 4 581 5 365 1 069 1 309
Fastighetskostnader
Driftskostnader -1 021 -1 309 -256 -378
Underhåll -257 -314 -81 -108
Fastighetsskatt -95 -127 -19 -39
Driftnetto 3 209 3 615 713 784
Administration -878 -809 -294 -203
Förvärvs- omstruktureringskostnader -90 -120 -51 -24
Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill 2 241 2 686 368 557
Värdeförändringar fastigheter -13 321 -3 681 -2 828 -2 490
Realisationsresultat vid utdelning av Neobo -3 202 -3 202
Upplösning/nedskrivning goodwill avseende uppskjuten skatt, rörelseförvärv -227 -387 -26 -195
Nedskrivning goodwill -395 -395
Resultat bostadsproduktion -17 -17 -14 -20
Rörelseresultat -11 324 -4 997 -2 499 -5 745
Resultat från intresseföretag/JV -6 017 -1 866 -1 655 -1 379
     varav förvaltningsresultat 169 941 -147 314
     varav värdeförändringar -2 498 -1 970 -1 607 -1 002
     varav skatt 196 -90 154 57
     varav försäljningsresultat -3 416 24
     varav nedskrivning -469 -747 -79 -747
Ränteintäkter och liknande resultatposter 266 238 88 58
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 406 -1 054 -430 -399
Kostnader förtidslösen lån 36 424 149 429
Valutakursdifferenser -144 -1 991 1 024 -580
Tomträttsavgälder -10 -19 -4 -5
Värdeförändring finansiella instrument -2 580 -1 560 -495 -405
Resultat före skatt -21 179 -10 825 -3 822 -8 025
Aktuell skatt -443 -277 39 -70
Uppskjuten skatt 2 569 354 468 502
Upplösning uppskjuten skatt avseende rörelseförvärv 227 387 26 195
PERIODENS RESULTAT, kvarvarande verksamhet -18 827 -10 361 -3 290 -7 397
Avvecklad verksamhet -2 763 550 260 -553
PERIODENS RESULTAT -21 590 -9 811 -3 031 -7 950
Periodens resultat hänförlig till:
Moderbolagets aktieägare -22 054 -9 634 -3 063 -7 905
Innehav utan bestämmande inflytande 464 -177 32 -45
PERIODENS RESULTAT -21 590 -9 811 -3 031 -7 950

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i MKR 2023-01-012023-12-31 2022-01-012022-12-31 2023-10-012023-12-31 2022-10-012022-12-31
Periodens resultat -21 590 -9 811 -3 031 -7 950
Andel av övrigt resultat i intresseföretag/jv -175 169  99
Omräkningsdifferenser -1 057 427 -368 252
PERIODENS TOTALRESULTAT -22 822 -9 215 -3 399 -7 599
Periodens totalresultat hänförlig till:
Moderbolagets aktieägare -23 286 -9 038 -3 431 -7 553
Innehav utan bestämmande inflytande 464 -177 32 -46
PERIODENS TOTALRESULTAT -22 822 -9 215 -3 399 -7 599
Resultat per stamaktie A och B före utspädning, kvarvarande verksamhet -13,91 -7,61 -2,44 -5,20
Resultat per stamaktie A och B efter utspädning, kvarvarande verksamhet -13,91 -7,61 -2,44 -5,20
Resultat per stamaktie D, kvarvarande verksamhet 2,00 2,00 0,50 0,50
Resultat per stamaktie A och B före utspädning, avvecklad verksamhet -2,86 -0,10 0,00 -0,49
Resultat per stamaktie A och B efter utspädning, avvecklad verksamhet -2,86 -0,10 0,00 -0,49
Resultat per stamaktie D, avvecklad verksamhet 2,00 2,00 0,50 0,50
Resultat per stamaktie A och B före utspädning, kvarvarande och avvecklad verksamhet -15,81 -7,23 -2,26 -5,58
Resultat per stamaktie A och B efter utspädning, kvarvarande och avvecklad verksamhet -15,81 -7,23 -2,26 -5,58
Resultat per stamaktie D, kvarvarande och avvecklad verksamhet 2,00 2,00 0,50 0,50

Koncernens balansräkning

Belopp i MKR 2023-12-31 2022-12-31 Belopp i MKR 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER
Anläggningstillgångar Aktiekapital 165 165
Immateriella anläggningstillgångar Övrigt tillskjutet kapital 26 624 26 612
Goodwill 2 692 5 283 Reserver -915 142
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 692 5 283 Balanserade vinstmedel inkl periodens totalresultat -7 967 16 905
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 17 909 43 825
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 73 205 135 616 Hybridobligation 15 741 15 741
Nyttjanderätt tomträtt 393 829 Övriga reserver 1 036 1 080
Inventarier 106 37 Innehav utan bestämmande inflytande 2 445 2 691
Summa materiella anläggningstillgångar 73 704 136 482 Summa eget kapital 37 131 63 337
Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga skulder
Andelar i intresseföretag/joint ventures 17 876 12 649 Skulder till kreditinstitut 11 116 30 496
Fordringar på intresseföretag/joint ventures 4 839 1 737 Obligationslån 40 540 48 310
Derivat 481 1 696 Derivat 264 375
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 849 2 298 Uppskjutna skatteskulder 2 726 9 120
Andra långfristiga fordringar 1 965 939 Leasingskulder tomträtter 393 829
Summa finansiella anläggningstillgångar 26 009 19 319 Övriga långfristiga skulder 92 141
Summa anläggningstillgångar 102 405 161 084 Summa långfristiga skulder 55 131 89 271
Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder
Omsättningsfastigheter 155 156 Skulder till kreditinstitut 7 861 3 400
Företagscertifikat 1 111
Kortfristiga fordringar Obligationslån 2 576 3 768
Derivat 203 Derivat 1 290 596
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 185 Leverantörsskulder 121 456
Kundfordringar 100 106 Aktuella skatteskulder 99 310
Övriga fordringar 607 1,434 Skuld cash collateral 2 178
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 392 740 Övriga skulder 726 1 185
Summa kortfristiga fordringar 1 487 2 280 Skuld utdelning 2 133 834
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 040 1 924
Likvida medel 3 845 4 429 Summa kortfristiga skulder 15 845 15 762
Likviditetsplaceringar 214 421 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 107 168 370
Summa omsättningstillgångar 5 702 7 286
SUMMA TILLGÅNGAR 108 107 168 370

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligttill hybridobligationer Innehav utan bestämmande inflytande
Belopp i MKR Aktiekapital Övrigt
tillskjutet kapital
Reserver Balanserade vinstmedel Totalt Hybrid-obligation Övriga reserver Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01 165 26 396 834 34 360 61 755 17 294 -149 4 071 82 971
Periodens resultat -9 633 -9 633 -177 -9 811
Övrigt totalresultat -692 1 288 596 596
Periodens totalresultat -692 -8 345 -9 037 -177 -9 215
Apport-/kvittnings-/nyemission 210 210 210
Emission hybridobligation -13 -13 -13
Inlösen del av hybridobligation 811 811 -1 553 15 -727
Valutaomvärdering hybridobligation -1 214 -1 214 1 214
Skatteeffkter i Eget Kapital 6 175 181 181
Utdelning -2 308 -2 308 -2 308
Utdelning Hybridobligation -490 -490 -490
Utdelning Neobo -5 946 -5 946 -5 946
Förvärvade minoritetsandelar 712 712
Inlösta minoritetsandelar -124 -124 -1 915 -2 039
Utgående eget kapital 2022-12-31 165 26 612 142 16 905 43 825 15 741 1 080 2 691 63 337
Ingående eget kapital 2023-01-01 165 26 612 142 16 905 43 825 15 741 1 080 2 691 63 337
Periodens resultat -22 054 -22 054 464 -21 590
Övrigt totalresultat -1 057 -175 -1 232 -1 232
Periodens totalresultat -1 057 -22 229 -23 286 464 -22 822
Återköp teckningsoptioner -5 -5 -5
Inlösen konvertibel 12 -11 1 1
Valutaomvärdering hybridobligation 44 44 -44
Skatteeffkter i Eget Kapital 99 99 99
Utdelning -2 482 -2 482 -2 482
Utdelning Hybridobligation -548 -548 -548
Innehållen ränta Hybridobligation 358 358 358
Förvärvade minoritetsandelar 9 840 9 840
Inlösta minoritetsandelar -98 -98 -10 552 -10 648
Utgående eget kapital 2023-12-31 165 26 624 -915 -7 967 17 909 15 741 1 036 2 445 37 131

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i MKR 2023-01-012023-12-31 2022-01-012022-12-31 2023-10-012023-12-31 2022-10-012022-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt, kvarvarande verksamhet -21 179 -10 825 -3 822 -8 023
Resultat före skatt, avvecklad verksamhet -6 090 276 -2 268 -827
Justering för ej kassaflödespåverkande poster
     Avskrivningar 6 10 2
     Värdeförändringar fastigheter 18 051 4 571 5 281 3 590
     Realisationsresultat vid utdelning av Neobo 3 202 3 202
     Upplösning goodwill vid försäljning av fastigheter 797 387 26 195
     Nedskrivning goodwill 1 794 395 395
     Resultat bostadsproduktion 17 17 14 19
     Resultat från joint ventures och intresseföretag 6 017 1 866 1 655 1 379
     Värdeförändringar finansiella instrument 2 580 1 560 495 405
Utdelning från joint ventures och intresseföretag 283 304 7
Räntenetto 1 818 2 878 -747 634
Erlagd ränta -2 236 -1 059 -803 -153
Erhållen ränta 220 196 136 58
Betald skatt -856 -294 -241 -80
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 1 222 3 485 -276 802
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 057 164 944 533
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -929 -1 528 -153 -53
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 350 2 121 514 1 283
Investeringsverksamheten
Investeringar i fastigheter -2 901 -5 250 -524 -1 280
Försäljning av fastigheter 171 18
Förvärv av dotterbolag med avdrag för förvärvade likvida medel -1 629 -9 367 -507 -364
Försäljning av dotterbolag med avdrag för likvida medel 12 675 9 677 8 219 1 409
Investeringar/försäljning inventarier -75 1 -3 7
Investeringar/avyttringar i joint ventures och intresseföretag 2 470 475 193 1 896
Förändring fordringar joint ventures och intresseföretag 781 2 159 790 154
Kassaflöden från finansiella tillgångar -194 1 772 320 203
Förändring andra långfristiga fordringar -998 -728 -41 -863
Kassaflöde från investeringsverksamheten 10 129 -1 090 7 767 1 181
Finansieringsverksamheten
Emission hybridobligationer 10
Emissionskostnader -15 -15
Återköp teckningsoptioner -5 -1
Inlösen hybridobligationer -727 -727
Inlösen tvingande konvertibel 1
Utbetald utdelning -1 659 -2 837 -601
Utdelning likvida medel Neobo -231 -231
Avyttring till minoritet 9 057 712 19 712
Inlösta minoritetsandelar -2 040 -223
Upptagna lån 21 544 62 038 394 19 459
Amortering av lån -38 885 -59 710 -6 326 -21 243
Förändring cash collaterals -2 048 -3 429 -617 5
Förändringar övriga långfristiga skulder -52 -202 -77 -90
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 047 -6 440 -6 609 -2 943
Periodens kassaflöde -568 -5 410 1 673 -479
Likvida medel vid periodens början 4 429 9 837 2 186 4 941
Periodens kassaflöde -568 -5 410 1 673 -479
Valutakursändring i likvida medel -16 2 -14 -35
Likvida medel vid periodens slut 3 845 4 429 3 845 4 429
varav Likvida medel hänförligt till Avvecklad verksamhet 57 57

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2024 kl. 15:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.